Συμβατή με το κοινοτικό δίκαιο η απαγόρευση τυχερών παιχνιδιών μέσω ίντερνετ

0

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απεφάνθη ότι η προβλεπόμενη από την πορτογαλική νομοθεσία απαγόρευση σε επιχειρηματικούς φορείς όπως η Bwin να προτείνουν τυχερά παιχνίδια μέσω του διαδικτύου μπορεί να θεωρηθεί συμβατή με την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών.
Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της προσφοράς τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, μια τέτοια ρύθμιση μπορεί να δικαιολογείται από τον σκοπό της καταπολέμησης της απάτης και της εγκληματικότητας.
Η νομοθεσία της Πορτογαλίας, προς αποτροπή της εκμετάλλευσης τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου για τη διάπραξη απατών και για εγκληματικούς σκοπούς, παραχωρεί στη Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, από αιώνων ιδρυθέντα μη κερδοσκοπικό οργανισμό αυστηρώς επιτηρούμενο από την πορτογαλική κυβέρνηση, το αποκλειστικό δικαίωμα της οργάνωσης και εκμετάλλευσης των λαχείων, των παιγνίων λόττο και των αθλητικών στοιχημάτων μέσω του διαδικτύου.
Η σχετική ρύθμιση προβλέπει επίσης κυρώσεις υπό μορφή προστίμων κατά όσων οργανώνουν τέτοια παίγνια κατά παραβίαση αυτού του αποκλειστικού δικαιώματος και όσων διαφημίζουν τα παίγνια αυτά.
Στη Bwin, ιδιωτική επιχείρηση παιγνίων on-line με έδρα το Γιβραλτάρ, και στη Liga portuguesa de Futebol Profissional επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 74 500 ευρώ και 75 000 ευρώ αντιστοίχως διότι πρότειναν τυχερά παίγνια μέσω του διαδικτύου και προέβησαν στη διαφήμισή τους.
Το Πρωτοδικείο του Πόρτο ενώπιον του οποίου η Bwin και η Liga αμφισβήτησαν τα πρόστιμα αυτά, διερωτήθηκε ως προς το κατά πόσον η πορτογαλική νομοθεσία συμβιβάζεται με την ελευθερία εγκατάστασης, την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων και την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών.
Αρχικά, το Δικαστήριο έκρινε ότι οι διατάξεις περί της ελευθερίας εγκατάστασης και της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων δεν έχουν εφαρμογή στην επίδικη διαφορά.
Υπό τις συνθήκες αυτές, το Δικαστήριο εξέτασε κατά πόσον αντιβαίνει στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών η πορτογαλική νομοθεσία, καθόσον απαγορεύει σε επιχειρηματικούς φορείς όπως η Bwin, εγκατεστημένους εντός άλλων κρατών μελών όπου παρέχουν νομίμως ανάλογες υπηρεσίες, να προτείνουν τυχερά παίγνια μέσω του Διαδικτύου εντός της πορτογαλικής επικράτειας.
Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, το ΔΕΚ έκρινε, καταρχάς, ότι η πορτογαλική ρύθμιση συνιστά περιορισμό της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.
Ωστόσο, το Δικαστήριο υπενθύμισε ότι περιορισμοί της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών είναι δυνατόν να δικαιολογούνται από επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος. Συγκεκριμένα, ελλείψει κοινοτικής εναρμόνισης στον τομέα των τυχερών παιγνίων, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να καθορίζουν τους σκοπούς της πολιτικής τους στον τομέα αυτόν και, ενδεχομένως, να προσδιορίζουν με ακρίβεια το επίπεδο της επιδιωκόμενης προστασίας.

Σχόλια