Συμβατό με το κοινοτικό δίκαιο το μονοπώλιο αμοιβαίων στοιχημάτων στο διαδίκτυο

0

Ο γενικός εισαγγελέας Ιβ Μποτ θεωρεί ότι η πορτογαλική ρύθμιση, η οποία παραχωρεί στη Santa Casa το μονοπώλιο των αμοιβαίων στοιχημάτων μέσω διαδικτύου μπορεί να συμβιβάζεται με το κοινοτικό δίκαιο εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Με τις προτάσεις του, ο γενικός εισαγγελέας διευκρινίζει, ωστόσο, ότι το σχέδιο της πορτογαλικής κανονιστικής ρύθμισης έπρεπε να έχει γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή. Εφόσον δεν γνωστοποιήθηκε, η εν λόγω ρύθμιση δεν είναι, κατά τη γνώμη του, αντιτάξιμη στην επιχείρηση στοιχημάτων στο διαδίκτυο, Bwin και στη Liga.

Η νομοθεσία της Πορτογαλίας απονέμει στη Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, προ αιώνων ιδρυθέντα μη κερδοσκοπικό οργανισμό επιφορτισμένο με τη χρηματοδότηση δράσεων δημοσίου συμφέροντος, το αποκλειστικό δικαίωμα οργάνωσης και εκμετάλλευσης των λαχείων καθώς και των αμοιβαίων στοιχημάτων σε ολόκληρη την πορτογαλική επικράτεια. Η πορτογαλική νομοθεσία επέκτεινε το αποκλειστικό αυτό δικαίωμα σε όλα τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, μεταξύ των οποίων και το διαδίκτυο.

Προέβλεψε επίσης κυρώσεις υπό μορφή διοικητικών προστίμων κατά όσων διοργανώνουν τέτοια τυχερά παίγνια κατά παραβίαση του αποκλειστικού αυτού δικαιώματος και διαφημίζουν τα παίγνια αυτά.

Η Bwin, επιχείρηση στοιχημάτων on-line εγκατεστημένη στο Γιβραλτάρ, και η Liga Portuguesa de Futebol Profissional καταδικάστηκαν σε πρόστιμα ύψους 74.500 ευρώ και 75.000 αντιστοίχως για τη διοργάνωση αμοιβαίων στοιχημάτων με ηλεκτρονικά μέσα και για τη διαφήμισή τους. Το δικαστήριο του Πόρτο, ενώπιον του οποίου η Bwin και η Liga αμφισβήτησαν τα πρόστιμα αυτά, διερωτάται ως προς το συμβατό της νέας πορτογαλικής ρύθμισης με το κοινοτικό δίκαιο.

Στις σημερινές προτάσεις του, ο γενικός εισαγγελέας του ΔΕΚ θεωρεί ότι η επέκταση της πορτογαλικής ρύθμισης και στα λαχεία και στοιχήματα που λειτουργούν με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας που προβλέπει μια διαδικασία πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών.

Πράγματι, η επίμαχη νομοθεσία απαγορεύει την παροχή ή τη χρήση υπηρεσίας και συνιστά, κατά συνέπεια, «τεχνικό κανόνα» κατά την έννοια της εν λόγω οδηγίας.

Δεδομένου ότι η οδηγία προβλέπει υποχρέωση των κρατών μελών να γνωστοποιούν στη Επιτροπή κάθε σχέδιο τεχνικού κανόνα, ο γενικός εισαγγελέας θεωρεί ότι το σχέδιο της πορτογαλικής ρύθμισης έπρεπε να έχει γνωστοποιηθεί στο όργανο αυτό.

Για την περίπτωση που η πορτογαλική κυβέρνηση δεν έχει προβεί σε τέτοια γνωστοποίηση, ο γενικός εισαγγελέας προτείνει το μη αντιτάξιμο της πορτογαλικής ρύθμισης στη Bwin και στη Liga και το ανεφάρμοστό της από το εθνικό δικαστήριο. Στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται να εξακριβώσει κατά πόσον το σχέδιο της πορτογαλικής ρύθμισης γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή. Ομοίως, σ’ αυτό εναπόκειται να συναγάγει όλες τις συνέπειες όσον αφορά τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στη Liga και στη Bwin.
Τέλος, ο γενικός εισαγγελέας θεωρεί ότι η παραχώρηση αποκλειστικού δικαιώματος σε ένα μοναδικό ελεγχόμενο από το κράτος μέλος φορέα ο οποίος δεν επιδιώκει κερδοσκοπικό σκοπό μπορεί να συνιστά όχι δυσανάλογο μέτρο για την επίτευξη των σκοπών που επιδιώκει η πορτογαλική ρύθμιση. Θεωρεί επίσης ότι η επίδικη ρύθμιση δεν δημιουργεί δυσμενείς διακρίσεις, καθόσον δεν συνεπάγεται διακρίσεις λόγω ιθαγένειας.

Σχόλια