Συμβούλιο της Ευρώπης: Σύσταση για την προστασία της ιδιωτικότητας των εργαζομένων

0

Το Συμβούλιο της Ευρώπης διατύπωσε Σύσταση προς τα 47 κράτη-μέλη του, στην οποία επεξηγούνται οι αρχές τις οποίες πρέπει να ακολουθήσουν στην εθνική τους νομοθεσία, αναφορικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων.

Το κείμενο, το οποίο αποτελεί αναθεώρηση σχετικής «Σύστασης» του 1989, αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των προκλήσεων τις οποίες αντιμετωπίζει η προστασία της ιδιωτικότητας, λόγω της χρήσης εξελιγμένων πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων.

Στη Σύσταση, η οποία τυγχάνει εφαρμογής τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, προβλέπεται ότι οι εργοδότες πρέπει να αποφεύγουν την αδικαιολόγητη παρέμβαση στο δικαίωμα των εργαζομένων, για σεβασμό της ιδιωτικής τους ζωής στο χώρο εργασίας. Επίσης, περιέχονται ορισμένες διασφαλίσεις της επαρκούς προστασίας των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων, και παρέχονται οδηγίες σχετικά με τον τρόπο, με τον οποίο οι εργοδότες πρέπει να συγκεντρώνουν, να αποθηκεύουν και να γνωστοποιούν σε τρίτους, για παράδειγμα σε δημόσιους φορείς, τα δεδομένα αυτά.

Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες τις οποίες διατηρούν γι’ αυτούς οι εργοδότες τους, ειδικότερα όσον αφορά την προέλευση τους, και τον σκοπό της επεξεργασίας τους. Επιπλέον, θα πρέπει να τους παρέχεται το δικαίωμα να ζητούν την διόρθωση ή διαγραφή όσων πληροφοριών περιέχουν ανακρίβειες ή επεξεργάστηκαν κατά παράβαση του νόμου.

 

Σχόλια