Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συντονισμένη αντιμετώπιση περιστατικών και κρίσεων μεγάλης κλίμακας στον κυβερνοχώρο

0

 

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Σύσταση (ΕΕ) 2017/1584 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συντονισμένη αντιμετώπιση περιστατικών και κρίσεων μεγάλης κλίμακας στον κυβερνοχώρο.

Μέσω της εν λόγω Σύστασης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παροτρύνει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα θεσμικά της όργανα (π.χ. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο Υπουργών) να καθορίσουν ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αντιμετώπιση κρίσεων στον κυβερνοχώρο.

Ειδικότερα, το εν λόγω πλαίσιο θα πρέπει να προσδιορίζει τους σχετικούς παράγοντες, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αρχές των κρατών μελών, σε όλα τα απαραίτητα επίπεδα (τεχνικό, επιχειρησιακό, στρατηγικό/πολιτικό) και να αναπτύσσει, εφόσον απαιτείται, τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας που καθορίζουν τον τρόπο συνδυασμού τους με τους μηχανισμούς διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση, επίσης, στην ενθάρρυνση της ανταλλαγής πληροφοριών χωρίς υπαίτια βραδύτητα και στον συντονισμό της αντιμετώπισης περιστατικών και κρίσεων μεγάλης κλίμακας στον κυβερνοχώρο.

Προς το σκοπό αυτό, στο Παράρτημα της Σύστασης παρατίθεται προσχέδιο συντονισμένης αντιμετώπισης διασυνοριακών περιστατικών και κρίσεων μεγάλης κλίμακας στον κυβερνοχώρο.

Κείμενο Σύστασης

Σχόλια