Τεχνικές οδηγίες από τον ENISA για τα μέτρα ασφαλείας στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

0

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός European Network and Information Security Agency (ENISA), με σκοπό την ομοιόμορφη εφαρμογή από τα κράτη – μέλη του άρθρου 13α της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2009/140/EK περί ασφάλειας και ακεραιότητας δικτύων κι υπηρεσιών, εξέδωσε σχετικό κείμενο τεχνικών οδηγιών για μέτρα ασφαλείας με τίτλο “Technical Guideline on Security Measures” [PDF].

Ο ως άνω οδηγός, ο οποίος έχει κυρίως επεξηγηματικό χαρακτήρα εξεδόθη από ειδική Ομάδα Εργασίας που συγκρότησε ο ENISA και στην οποία μετέχουν εκπρόσωποι των Ρυθμιστικών Αρχών και άλλων αρμόδιων φορέων των κρατών – μελών. Με τον οδηγό προβλέπονται τα μέτρα ασφαλείας που καλούνται να λάβουν τα κράτη – μέλη και οι πάροχοι ηλεκτρονικών υπηρεσιών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα και η αξιοπιστία των δικτύων και των υπηρεσιών τους.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι εν λόγω τεχνικές οδηγίες του ENISA σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση σχέδιο «Κανονισμού για την Ασφάλεια και Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» που έχει καταρτίσει η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ).

Σχόλια