Το ΔΕΕ επί της νομιμότητας των ηλεκτρονικών συστημάτων κράτησης πτήσεων

0

Το Δικαστήριο της ΕΕ με απόφασή του της 15ης Ιανουαρίου στην υπόθεση C-573/13 απαντά σε προδικαστικό ερώτημα γερμανικού δικαστηρίου για την ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης σχετικά με την τιμολόγηση των αεροπορικών δρομολογίων που έχουν ως αφετηρία αεροδρόμια της Ένωσης.

Ειδικότερα, η υπόθεση αφορούσε την προσφυγή γερμανικής Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών, η οποία αμφισβήτησε ενώπιον των γερμανικών δικαστηρίων τον τρόπο παρουσιάσεως των αεροπορικών ναύλων στο ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων αεροπορικής εταιρείας. Η προσφεύγουσα ισχυριζόταν ότι μετά την επιλογή ημερομηνίας και αεροδρομίου αναχωρήσεως και αφίξεως, το σύστημα κρατήσεων εμφανίζει σε ένα πίνακα τις δυνητικές συνδέσεις, αλλά το τελικό αντίτιμο κατ’ άτομο αναγράφεται όχι για την κάθε απεικονιζόμενη σύνδεση, παρά μόνο για τη σύνδεση που έχει προεπιλεγεί από την Air Berlin ή για τη σύνδεση την οποία έχει κατόπιν επιλέξει ο πελάτης. Κατά την προσφεύγουσα, η πρακτική αυτή δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις τις οποίες επιβάλλει το δίκαιο της Ένωσης, και ιδιαίτερα ο Κανονισμός 1008/2008 της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, όσον αφορά τη διαφάνεια των τιμών των υπηρεσιών αερομεταφορών.

Με την απόφασή του, το Δικαστήριο κρίνει ότι, στο πλαίσιο ηλεκτρονικού συστήματος κρατήσεων όπως το επίμαχο, το καταβλητέο τελικό αντίτιμο πρέπει να σημειώνεται σε κάθε αναγραφή της τιμής των υπηρεσιών αερομεταφορών, περιλαμβανομένης και της πρώτης αναγραφής τους. Τέλος, το ΔΕΕ όρισε ότι η υποχρέωση αυτή ισχύει όχι μόνο για την υπηρεσία αερομεταφοράς την οποία έχει επιλέξει ο πελάτης, αλλά και για κάθε υπηρεσία αερομεταφοράς της οποίας απεικονίζεται ο ναύλος.

 

Σχόλια