Δικαιολογητικά αδειοδότησης φορέων καταρτίσεων για την διαμεσολάβηση

0

Δικαιολογητικά αδειοδότησης φορέων καταρτίσεων για την διαμεσολάβηση

[ Αριθμ. 29075οικ./2020 – ΦΕΚ Β 2630/29-06-2020 ]

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις παρ. 1ζ και 9 του άρθρου 23 του ν. 4640/2019 (Α’ 190).

  2. Το π.δ. 96/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», όπως ισχύει (Α’ 136).

  3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

  4. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Ότι σχετικά με τα δικαιολογητικά, που ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης προκειμένου να λάβει άδεια λειτουργίας και ειδικότερα με το προβλεπόμενο πιστοποιητικό πυροπροστασίας, δύναται να υποβληθεί και πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση γραφείων, εφόσον και μόνον ο χώρος εκπαίδευσης του αιτούντος την αδειοδότηση φορέα στεγάζεται σε εγκαταστάσεις κτιρίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2020

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Σχόλια