spot_img
spot_img
ΑρχικήLaw NewsΔημόσια διαβούλευση δέσμης μέτρων νομοθετικής πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες - Digital...

Δημόσια διαβούλευση δέσμης μέτρων νομοθετικής πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες – Digital Services Act

spot_img
spot_img

Η Οδηγία 2000/31/ΕΚ για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου στην εσωτερική αγορά («Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο»), η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το Π.Δ.131/2003, έθεσε το νομικό πλαίσιο για τις ψηφιακές υπηρεσίες εναρμονίζοντας βασικές αρχές σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπεται η διασυνοριακή παροχή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεδομένου ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο έχει παραμείνει αμετάβλητο για δυο δεκαετίες και δεν αντικατοπτρίζει πλέον επαρκώς τον ταχύ μετασχηματισμό και την επέκταση του ηλεκτρονικού εμπορίου σε όλες τις μορφές του, με την πληθώρα των διαφόρων υπηρεσιών, παρόχων και προκλήσεων που ανακύπτουν, τόσο η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ursula von der Leyen στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε για το χρονικό διάστημα 2019-2024 όσο και η Ε. Επιτροπή με την ανακοίνωσή της “Διαμόρφωση ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης”, προέβησαν στην ανακοίνωση μιας νέας δέσμης μέτρων νομοθετικής πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες, γνωστής ως Digital Services Act.

Με την νέα δέσμη μέτρων η Επιτροπή φιλοδοξεί να προτείνει νέους και αναθεωρημένους κανόνες για τις ψηφιακές υπηρεσίες στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς, να αυξήσει και να εναρμονίσει τις ευθύνες των διαδικτυακών πλατφορμών και των παρόχων υπηρεσιών πληροφοριών, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής τους, να διατηρήσει την ασφάλεια των χρηστών στο Διαδίκτυο και να προστατεύσει τα θεμελιώδη δικαιώματά τους. Τα εν λόγω μέτρα θα ενισχύσουν επίσης την εποπτεία των πολιτικών περιεχομένου των πλατφορμών στην ΕΕ.

Στα πλαίσια της ως άνω δέσμης μέτρων, η Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση με την οποία επιδιώκεται η συγκέντρωση απόψεων, στοιχείων και δεδομένων από άτομα, επιχειρήσεις, διαδικτυακές πλατφόρμες, την ακαδημαϊκή κοινότητα, την κοινωνία των πολιτών και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα οποία θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση των μελλοντικών κανόνων για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Η διαβούλευση καλύπτει τους δύο άξονες εργασίας που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής “Διαμόρφωση ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης” στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων νομοθετικής πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες:
Το πρώτο σύνολο κανόνων θα αφορά τις θεμελιώδεις αρχές της Οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, ειδικότερα την ελεύθερη παροχή ψηφιακών υπηρεσιών σε ολόκληρη την ενιαία αγορά της ΕΕ σύμφωνα με τους κανόνες του τόπου εγκατάστασης, καθώς και τον ευρύ περιορισμό της ευθύνης για το περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες. Με βάση αυτές τις αρχές, στόχος είναι η θέσπιση σαφέστερων κανόνων σχετικά με τον ρόλο και τις υποχρεώσεις των διαδικτυακών μεσαζόντων, συμπεριλαμβανομένων των μεσαζόντων τρίτων χωρών που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, καθώς και ένα αποτελεσματικότερο σύστημα διακυβέρνησης για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής αυτών των κανόνων σε ολόκληρη την ενιαία αγορά της ΕΕ, με παράλληλη κατοχύρωση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Το δεύτερο μέτρο θα αφορά το ζήτημα της ισότιμης συμμετοχής στις ευρωπαϊκές ψηφιακές αγορές, όπου επί του παρόντος λίγες μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες λειτουργούν ως
ρυθμιστές της πρόσβασης. Θα αναζητηθούν κανόνες για την αντιμετώπιση αυτών των ανισορροπιών της αγοράς, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές διαθέτουν τις ευρύτερες δυνατές επιλογές και η ενιαία αγορά της ΕΕ για τις ψηφιακές υπηρεσίες παραμένει ανταγωνιστική και ανοικτή στην καινοτομία.
Επιπλέον, η Επιτροπή αξιοποιεί αυτήν την ευκαιρία για να προβεί σε διαβούλευση σχετικά με άλλα ζητήματα που ανακύπτουν σχετικά με τις διαδικτυακές πλατφόρμες, όπως οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αυτοαπασχολούμενοι κατά την παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτυακών πλατφορμών.
Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι η νέα δέσμη μέτρων καλύπτει θέματα όπως η ασφάλεια στο διαδίκτυο, η ελευθερία της έκφρασης, η δικαιοσύνη και η ισότιμη συμμετοχή στην ψηφιακή οικονομία , προωθείται προς ενημέρωση και σχετική συμπλήρωση η εν λόγω δημόσια διαβούλευση (κλικ εδώ). Επισημαίνεται ότι η εν λόγω διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2020.

spot_img

Lawjobs