Δημοσιεύθηκε ο Ν.4735/2020 για το νέο Κώδικα Ιθαγένειας [ΦΕΚ Α 197/2020]

0

[ Νόμος 4735/2020 – ΦΕΚ Α 197/12-10-2020 ]

Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δηµόσιο τοµέα, ρύθµιση οργανωτικών θεµάτων της Γενικής Γραµµατείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραµµατείας Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµόσιου Τοµέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθµίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθµη λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
Άρθρο 1 – Αντικείμενο
Άρθρο 2 – Σκοπός
Άρθρο 3 – Ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης – Τροποποίηση του άρθρου 5Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Άρθρο 4 – Λόγοι ασφαλείας – Τροποποίηση του άρθρου 5Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Άρθρο 5 – Δικαιολογητικά πολιτογράφησης – Τροποποίηση του άρθρου 6 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Άρθρο 6 – Διαδικασία πολιτογράφησης – Τροποποίηση του άρθρου 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Άρθρο 7 – Παραπομπή στον Υπουργό Εσωτερικών ή στο Συμβούλιο Ιθαγένειας – Τροποποίηση του άρθρου 7Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Άρθρο 8 – Παράβολο για πολιτογράφηση ομογενών που διαμένουν στο εξωτερικό – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Άρθρο 9 – Κτήση ελληνικής ιθαγένειας από τέκνου πολιτογραφημένου που διαμένει στη Χώρα
Άρθρο 10 – Διαδικασία επί αιτήσεων διαπίστωσης ιθαγένειας – Τροποποίηση του άρθρου 26 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Άρθρο 11 – Αμφισβήτηση ιθαγένειας – Τροποποίηση του άρθρου 26Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Άρθρο 12 – Διάθεση εσόδων από παράβολα – Τροποποίηση του άρθρου 28 του Ν. 3838/2010
Άρθρο 13 – Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Άρθρο 14 – Αναδιάρθρωση Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας
Άρθρο 15 – Σύσταση νέων Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας
Άρθρο 16 – Δαπάνες οργανικών μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών
Άρθρο 17 – Σύσταση οργανικών θέσεων στη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας
Άρθρο 18 – Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 19 – Καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Άρθρο 20 – Πεδίο εφαρμογής, προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής
Άρθρο 21 – Διαδικασία επιλογής
Άρθρο 22 – Θητεία
Άρθρο 23 – Τελικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 24 – Ειδικές ρυθμίσεις για προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών
Άρθρο 25 – Ρυθμίσεις για την κινητικότητα του προσωπικού των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) – Τροποποίηση του άρθρου 7 του Ν. 1069/1980
Άρθρο 26 – Ρύθμιση θεμάτων έκτακτου προσωπικού των ΟΤΑ – Τροποποίηση της Παρ. 2 του άρθρου 54 του N. 4662/2020
Άρθρο 27 – Διαλειτουργικότητα Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010
Άρθρο 28 – Ρυθμίσεις κινητικότητας για το προσωπικό των Επιμελητηρίων της Χώρας
Άρθρο 29 – Ρύθμιση ζητημάτων πρόσληψης προσωπικού για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
Άρθρο 30 – Βλάβη υγείας υπαλλήλου κατά την άσκηση των καθηκόντων του – Τροποποίηση του άρθρου 57 του Κώδικα Δημόσιων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007)

Άρθρο 31 – Άδεια ανατροφής τέκνου υπαλλήλων Ν.Π.Ι.Δ. με σχέση Ι.Δ.Α.Χ.

Άρθρο 32 – Ρυθμίσεις αναφορικά με τις Επιτροπές Αξιολόγησης του ν. 4369/2016 – Τροποποίηση των άρθρων 16, 19 και 21 του Ν. 4369/2016

Άρθρο 33 – Ρυθμίσεις αναφορικά με αιτήματα φορέων για αντικατάσταση-αναπλήρωση στο ΑΣΕΠ – Τροποποίηση του άρθρου 17 του Ν. 2190/1994

Άρθρο 34 – Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ΑΣΕΠ και προσωπικού γραμματειακής, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης Επιτροπής Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου και ΕΙ.Σ.Ε.Π. – Τροποποίηση του άρθρου 12 του Ν. 4590/2019

Άρθρο 35 – Ρυθμίσεις για την κινητικότητα

Άρθρο 36 – Άδεια ειδικού σκοπού και λοιπές διευκολύνσεις σε γονείς Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ –
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

Άρθρο 37 – Ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσιακών Συμβουλίων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Υπουργείου Υγείας – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

Άρθρο 38 – Παράταση της διάρκειας του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 39 – Ειδικοί Σύμβουλοι Επιστημονικοί Συνεργάτες – Ειδικοί Συνεργάτες των ΟΤΑ Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων

Άρθρο 40 – Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α ‘ και β ‘ βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α βαθμού

Άρθρο 41 – Ρυθμίσεις για την ωρίμανση έργων και την απορρόφηση αναπτυξιακών πόρων από τους ΟΤΑ

Άρθρο 42 – Ρυθμίσεις για τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ

Άρθρο 43 – Υπηρεσίες Δόμησης

Άρθρο 44 – Ρυθμίσεις για τα μισθώματα ακινήτων σε κοινοχρήστους χώρους και δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 45 – Εξουσιοδοτική διάταξη ως προς τη διαδικασία ρύθμισης οφειλών δημοτικών επιχειρήσεων – Τροποποίηση του άρθρου 123 του ν. 4674/2020

Άρθρο 46 – Μεταβατικές ρυθμίσεις για την οικονομική λειτουργία των Δήμων που συστάθηκαν με το άρθρο 157 του Ν. 4600/2019

Άρθρο 47 – Επιχορήγηση Δήμων για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής

Άρθρο 48 – Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)

Άρθρο 49 – Ρυθμίσεις για την κίνηση των οχημάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των νομικών τους προσώπων

Άρθρο 50 – Διοικητική τακτοποίηση αρχείου οχημάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 51 – Κατ’ εξαίρεση δυνατότητα προσθήκης βοηθητικών χώρων επί δημοσίου κτήματος – Τροποποίηση του άρθρου 44 του ν. 4415/2016

Άρθρο 52 – Νομική υποστήριξη αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης – Αντικατάσταση του άρθρου 52 του Ν. 4674/2020

Άρθρο 53 – Απογραφή ακίνητης περιουσίας δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών

Άρθρο 54 – Ρυθμίσεις για την υπαίθρια διαφήμιση

Άρθρο 55 – Παροχή κινήτρων σε εργαζομένους ορεινών και νησιωτικών περιοχών – Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4483/2017

Άρθρο 56 – Διοίκηση και διαχείριση ορθοδόξων ιερών ναών εντός κοιμητηρίων και ρύθμιση θεμάτων Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

Άρθρο 57 – Ορισμός διοίκησης δημοτικού νοσοκομείου «ΕΛΠΙΣ»

Άρθρο 58 – Ζητήματα υποψηφίων βουλευτών – Τροποποίηση του π.δ. 26/2012

Άρθρο 59 – Ρύθμιση θεμάτων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων

Άρθρο 60 – Μέσα ατομικής προστασίας και μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους ΟΤΑ

Άρθρο 61 – Επιχορηγήσεις από το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων

Άρθρο 62 – Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)

Άρθρο 63 – Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 64 – Προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 65 – Ρυθμίσεις ληξιαρχικής νομοθεσίας

Άρθρο 66 – Ρυθμίσεις για τα αθλητικά σωματεία

Άρθρο 67 – Δαπάνες ενταλμάτων γενομένων επί τη βάση ελέγχων Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Άρθρο 68 – Διατάξεις για τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς και τα Δίκτυα Δήμων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 69 – Ρυθμίσεις θεμάτων Προεδρίας της Κυβέρνησης

Άρθρο 70
Παράταση συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού καθαριότητας

Άρθρο 71
Ζητήματα Εθνικού Τυπογραφείου – Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 3469/2006

Άρθρο 72
Διαδικασία πλήρωσης θέσεων προς κάλυψη αναγκών για εργασίες σε υποβρύχια του Πολεμικού Ναυτικού

Άρθρο 73
Σύντμηση προθεσμιών για την προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. Γ4α/ΓΠ 54849/21.9.2020 υπουργική απόφαση

Άρθρο 74
Συμμετοχή ιατρών στις εξετάσεις απονομής τίτλου ειδικότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ – Έναρξη Ισχύος
Άρθρο 75 – Έναρξη ισχύος