Διόρθωση λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μετά από παρέμβαση του ΣτΠ

0

Πολίτης προσέφυγε στον Συνήγορο, διαμαρτυρόμενος για εσφαλμένες αναδρομικές
χρεώσεις μη καταγραφείσας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, εξαιτίας μη λειτουργίας (στασιμότητας) του μετρητή της παροχής του στην Καισαριανή, σε διάστημα που το ακίνητο ήταν ακατοίκητο.

Σύμφωνα με τους Κώδικες Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες, καθώς και βάσει του Εγχειριδίου Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης του ΔΕΔΔΗΕ, σε περίπτωση μη ορθής καταγραφής ενέργειας λόγω βλάβης του μετρητή, ο Διαχειριστής Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) προβαίνει στην εκτίμηση της απολεσθείσας ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό δεδομένων του ίδιου καταναλωτή, εφόσον είναι διαθέσιμο.

Σε περίπτωση που τεκμηριώνεται εκ των υστέρων λανθασμένος καθορισμός δεδομένων μετρήσεων παρελθούσας χρονικής περιόδου που οφείλεται σε τεχνικούς λόγους, ο διαχειριστής δύναται να διορθώνει τα δεδομένα των μετρήσεων. Τα δεδομένα μέτρησης που προκύπτουν από τη διόρθωση αυτή χρησιμοποιούνται από τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας για τον επαναπροσδιορισμό των αντίστοιχων χρεώσεων.

Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε ότι ελλείψει προηγούμενων μετρήσεων του ίδιου πελάτη, η εκτίμηση της κατανάλωσης που πραγματοποιήθηκε στην προκειμένη περίπτωση δεν ήταν εύλογη. Δεδομένης μάλιστα της ύπαρξης αναμφισβήτητων στοιχείων τεκμηρίωσης περί μη κατοίκησης του ακινήτου της επίμαχης παροχής, η Αρχή ζήτησε από την αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ να προβεί στη διόρθωση της μη καταγραφείσας ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να καταστεί δυνατή στη συνέχεια η έκδοση αντίστοιχου διορθωτικού λογαριασμού για τις εσφαλμένες αναδρομικές χρεώσεις από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο ΔΕΔΔΗΕ ενημέρωσε την Αρχή ότι λόγω διαπιστωμένης ρευματοκλοπής από τον προηγούμενο συμβεβλημένο χρήστη, νομίμως προέβη στην αναδρομική χρέωση μη καταγραφείσας ηλεκτρικής ενέργειας, από το χρόνο υπογραφής της σύμβασης προμήθειας του θιγόμενου και για χρονικό διάστημα δεκαπέντε περίπου μηνών. Ο ΔΕΔΔΗΕ επιφυλάχθηκε κατ’ αρχάς αναφορικά με την αποχρέωση της εν λόγω εκτίμησης μη καταγραφείσας ενέργειας, επικαλούμενος την ύπαρξη έστω και ελάχιστων καταναλώσεων ύδατος για ορισμένο διάστημα. Ζήτησε, ωστόσο, την υποβολή αντικειμενικών στοιχείων που να τεκμαίρουν αβίαστα νέα εκτίμηση κατανάλωσης ενέργειας για το επίμαχο διάστημα.

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, διαβιβάστηκαν στον ΔΕΔΔΗΕ όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (παραστατικά αγοράς και μεταφοράς οικιακού εξοπλισμού, τιμολόγια επισκευαστικών εργασιών, λογαριασμούς μηδενικής ή ελάχιστης κατανάλωσης ύδατος), προκειμένου να επανεξεταστούν. Εν συνεχεία ο ΔΕΔΔΗΕ προέβη στην επανεκτίμηση των δεδομένων κατανάλωσης, αποχρεώνοντας πλήρως την αρχική εκτίμηση μη καταγραφείσας ενέργειας για το χρόνο που οι καταναλώσεις ύδατος ήταν μηδενικές και μειώνοντας αναλογικά την εκτίμηση για το υπόλοιπο διάστημα από 3.714 kwh σε 1.348 kwh. Παράλληλα ζήτησε από τον προμηθευτή τη διόρθωση της αναδρομικής χρέωσης στους λογαριασμούς του.