ΔΣΑ: Παράταση εγγραφής στο ΓΕΜΗ, έως 30/6 – Υπ. Ανάπτυξης: Καταργείται με το ν/σ η σχετική διάταξη

0

Ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών:

“Με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων δόθηκε περαιτέρω παράταση εφαρμογής του μέτρου της υποχρεωτικής εγγραφής των δικηγόρων και των λοιπών επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών στο ΓΕΜΗ έως την 30η Ιουνίου 2022.

Η σχετική ρύθμιση προβλέπεται στην την ΥΑ υπ’ αριθ. 31512 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 90043/10-08-2021 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα και μη εμπορική δραστηριότητα. Εγγραφή και υποχρεώσεις δημοσιότητας των φυσικών προσώπων που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ.» (Β’ 4066), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 104186/ 24-09-2021 (Β’ 4486) και υπ’ αρ. 138352/ 20-12-2021 (Β ́ 6054) υπουργικές αποφάσεις» (ΦΕΚ Β’ 1469/2022).”

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Αποθήκευση αρχείου

Σύμφωνα όμως με το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο:
«Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού
Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2Οής Ιουνίου 2019 για την
τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αψορά τη χρήση ψηψιακών εργαλείων
και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (1 186)» (Link Νομοσχεδίου) και  συγκεκριμένα με το άρθρο 59, η συγκεκριμένη ΥΑ είναι εκ των ρητώς καταργούμενων διατάξεων [!!].

Συνεπώς η διάρκεια της σχετικής παράτασης είναι αντίστοιχη με την ημερομηνία ψήφισης και έναρξης ισχύος του ν/σ του υπουργείου Ανάπτυξης:

“Άρθρο 59
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται:
α) τα άρθρα 85 έως 114 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), περί Γ.Ε.ΜΗ.,
β) τα άρθρα Ι έως 9α του ν. 4441/2016 (Α’ 227), περί απλοποίησης διαδικασιών σύστασης
ειτιχε ιρ ή σε ων,
γ) η υπ’αρ. 90043/10.82021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
«Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική
δραστηριότητα και μη εμπορική δραστηριότητα – Εγγραφή και υποχρεώσεις δημοσιότητας
των φυσικών προσώπων που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ.» (Β 4066),”

Για την αποφυγή παρερμηνειών θα ήταν σκόπιμη η τοποθέτηση, επί των σχετικών διατάξεων του ν/σ του υπουργείου Ανάπτυξης, τόσο του ΔΣ Αθηνών, όσο και των υπολοίπων Δικηγορικών Συλλόγων.