e-ΕΦΚΑ: Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Ασθενείας και Λοιπών Παροχών

0

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Ασθενείας και Λοιπών Παροχών του e-ΕΦΚΑ.

[ Αριθμ. 37117/Δ1.11466 – ΦΕΚ Β 4338/5.10.2020 ]

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 44 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), όπως ισχύει.

 2. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45), όπως ισχύει.

 3. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85), όπως ισχύει.

 4. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» (Α’ 43).

 5. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168), όπως ισχύει.

 6. Την υπό στοιχεία 33862/Δ1.11539/30-07-2019 απόφαση «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» (ΥΟΔΔ 511).

 7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με έργο τη σύνταξη πορίσματος προτάσεων για την κατάρτιση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Ασθενείας και Λοιπών Παροχών του e-ΕΦΚΑ.

Η Ομάδα Εργασίας αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

1. Καρασιώτου Παυλίνα, Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως Πρόεδρο.

2. Τσαγκαρόπουλος Κωνσταντίνος, Υποδιοικητής του e-ΕΦΚΑ, ως μέλος, με χρέη αναπληρωτή Προέδρου.

3. Ρίζου Άννα, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ειδικότερων θεμάτων Ασφάλισης και Παροχών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως μέλος.

4. Παπανικολάου Κωνσταντίνα, Προϊσταμένη του Τμήματος Ασφάλισης και Παροχών Ασθένειας Αξιολόγησης Αναπηρίας και Ειδικών θεμάτων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως μέλος, με αναπλη-ρώτρια την Καραχρήστου Θεοδώρα, Προϊσταμένη του Τμήματος Εφαρμογής Κανονισμών Ευρωπαϊκής Ένωσης του ιδίου Υπουργείου.

5. Δρακόπουλος Βασίλειος, Υπάλληλος του Τμήματος Προσυνταξιοδοτικών Παροχών και Λοιπών Παροχών σε Χρήμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Μπέκα Κυριακή, Προϊσταμένη του ίδιου Τμήματος και Υπουργείου.

6. Νιάρχος Παναγιώτης, Υπάλληλος του Τμήματος Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ιατρίδη Νικόλαο, Υπάλληλο του ίδιου Τμήματος και Υπουργείου.

7. Φουρνάρου Ευαγγελία, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Β’ Παροχών του e-ΕΦΚΑ, ως μέλος, με αναπληρώτρια τη Βασιλείου Βασιλική, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Α’ Παροχών του ίδιου Φορέα.

8. Πετράκου Διονυσία, Συνεργάτης στο Γραφείο Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως μέλος.

9. Φασιανός Απόστολος, Συνεργάτης στο Γραφείο Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως μέλος, με αντικαταστάτη τον Καρακίτσιο Αλέξανδρο, Συνεργάτη στο ίδιο Γραφείο.

10. Βρεττός Κωνσταντίνος, Διευθυντής του Γραφείου Γενικής Γραμματέως Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως μέλος, με αναπληρώτρια τη Ζεϊμπέκου Ευαγγελία, Συνεργάτη στο Γραφείο Γενικής Γραμματέως Κοινωνικών Ασφαλίσεων του ιδίου Υπουργείου.

Χρέη γραμματέα της ομάδας αναλαμβάνει η Πλατάκη Μαρία, Υπάλληλος του Τμήματος Ασφάλισης και Παροχών Ασθένειας Αξιολόγησης Αναπηρίας και Ειδικών Θεμάτων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με αναπληρώτρια την Πανολάσκου Αδαμαντία, υπάλληλο του ίδιου Τμήματος και Υπουργείου.

Η Πρόεδρος δύναται να προσκαλεί στις συνεδριάσεις της ομάδας εμπειρογνώμονες, στελέχη της Διοίκησης και όποιο πρόσωπο ή Φορέα κρίνει ότι μπορεί να συμβάλει στις εργασίες αυτής. Τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Επίσης, η Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει σε υποομάδες την επεξεργασία και προετοιμασία συγκεκριμένων θεματικών.

Έργο της Ομάδας Εργασίας

Η Ομάδα Εργασίας φέρει την ευθύνη παράδοσης ενός πλήρους και τεκμηριωμένου πορίσματος στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Π. Τσακλόγλου, μέχρι τις 26/02/2021. Το πόρισμα θα επικεντρώνεται στις παροχές σε χρήμα, ήτοι:

 1. Επίδομα ασθένειας.

 2. Επίδομα εργατικού ατυχήματος.

 3. Επίδομα μητρότητας.

 4. Έξοδα κηδείας.

 5. Παροχές κατασκηνώσεων.

 6. Λοιπές παροχές.

Όλα τα ανωτέρω πεδία οφείλουν να προσεγγισθούν ως προς:

 1. Τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση για παροχές σε χρήμα.

 2. Την έκταση κάλυψης.

 3. Το ύψος των παροχών.

 4. Το εύρος των δικαιούχων.

 5. Τη διαδικασία χορήγησης των παροχών.

 6. Κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα.

Το πόρισμα θα πρέπει να συμβάλλει ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην κατάρτιση του Ενιαίου Κανονισμού Ασθενείας και Λοιπών Παροχών του e-ΕΦΚΑ. Ως εκ τούτου οφείλει να εξετάσει διεξοδικά την υφιστάμενη κατάσταση ανά ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ Φορέα. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί παλαιότερο πόρισμα Ομάδας Εργασίας που είχε συγκροτηθεί με την υπό στοιχεία 38125/Δ9.11605/16-08-2017 (ΑΔΑ:Ω5ΤΒ465Θ1Ω-597) απόφαση και είχε παραδοθεί τον Ιούλιο 2019. Επιπρόσθετα, η ανάλυση και οι προτάσεις του κειμένου πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από την παράθεση ποσοτικών στοιχείων, με γνώμονα την οικονομική τεκμηρίωση των προτάσεων της ομάδας στη βάση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας.

Τα μέλη της Διεπιστημονικής Ομάδας Εργασίας δεν θα λαμβάνουν χρηματική αποζημίωση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2020

Η Γενική Γραμματέας – ΠΑΥΛΙΝΑ ΚΑΡΑΣΙΩΤΟΥ