ΕΑΝΔΙ Κατερίνης: ανοιχτή επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών για το ΕΣΠΑ

0

Αίτημα σχετικά με την από 01/06/2021 «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (039ΚΕ)»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ των Οικονομικών,

Δημοσιεύτηκε την  01-06-2021, η απόφαση του Υπουργείου σας με Α.Π. 3224/747/Α3-01-06-2021 και θέμα «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014– 2020 (039ΚΕ)».

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση σε κάθε αυτοαπασχολούμενο δικηγόρο θα αποδίδεται άπαξ συνολική επιχορήγηση έως δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ με σκοπό την ψηφιακή αναβάθμιση του Δικηγορικού του Γραφείου.

Πλην όμως, σύμφωνα με το άρθρο 5 της ανωτέρω απόφασης ορίζονται τα εξής: «Ωφελούμενοι της Δράσης, είναι οι Αυτοαπασχολούμενοι Δικηγόροι (φυσικά πρόσωπα) εγγεγραμμένοι στον δικηγορικό σύλλογο, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα, έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και την 31/12/2020 και των οποίων οι ΚΑΔ περιλαμβάνονται στην Αναλυτική Πρόσκληση και πληρούν τα αναφερόμενα στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης».

Βάσει της ανωτέρω διάταξης  αποκλείονται από το πρόγραμμα οι νέοι συνάδελφοι δικηγόροι, με έναρξη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ μετά τις 31/12/2020. Οι νέοι δικηγόροι που πραγματοποιούν σε μια ιδιαιτέρως δύσκολη συγκυρία τα πρώτα επαγγελματικά τους βήματα ως αυτοαπασχολούμενοι είναι εκείνοι που χρειάζονται την περισσότερη βοήθεια από προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ 2014-2020, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο δύσκολο ξεκίνημα της επαγγελματικής τους πορείας.  Μάλιστα η Δικαιοσύνη με αρκετές τομές τον τελευταίο ένα χρόνο ψηφιοποίησε αρκετές νομικές διαδικασίες και είναι απαραίτητη πλέον η ψηφιακή αναβάθμιση των γραφείων όλου του Δικηγορικού κλάδου. Οι νέοι δικηγόροι περισσότερο από ποτέ, έχουν την ανάγκη στήριξης της πολιτείας μέσω δράσεων όπως η ανωτέρω, συνυπολογίζοντας το γεγονός των πολύ μικρών έως και μηδενικών τους εισοδημάτων κατά την έναρξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Με βάσει τα παραπάνω αιτούμαστε την τροποποίηση της ως άνω αναφερόμενης απόφασης και την ένταξη των νέων δικηγόρων με έναρξη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ μετά τις 31/12/2020 στους ωφελούμενους της Δράσης αυτής με καταληκτική ημερομηνία έναρξης επαγγέλματος την τελευταία μέρα λήξης του προγράμματος, ήτοι την 31-07-2021.

Επικουρικά αιτούμαστε την ένταξη νέων δικηγόρων στο πρόγραμμα με έναρξη στην αρμοδία Δ.Ο.Υ το αργότερο την 16-06-2021, ήτοι την ημέρα που αρχίζουν οι αιτήσεις του προγράμματος.

Με τιμή

Το Δ.Σ της Ε.Α.Ν.Δ.Ι.Κ

 

Σχόλια