ΕΔΕ: ερωτήματα για τις συνθήκες επαναλειτουργίας των δικαστηρίων

Επιστολή της ΕΔΕ προς τον κ.Τσιόδρα, Εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας για το νέο κορωνοϊό

0

Επιστολή της ΕΔΕ προς τον κ.Τσιόδρα, Εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας για το νέο κορωνοϊό

 

Αξιότιμε κ. Τσιόδρα,

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, έχοντας την ευθύνη της εκπροσώπησης των 2.500 μελών της, οφείλει να ενεργεί ό,τι είναι αναγκαίο για την καλύτερη ενημέρωσή τους σχετικά με τη μετάδοση του κορωνοϊού, καθώς και να μεριμνά για τη διασφάλιση των συνθηκών ομαλής επαναφοράς σε συνθήκες πλήρους λειτουργίας των δικαστηρίων. Με την παρούσα επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στη λειτουργία των δικαστηρίων και να ζητήσουμε τη θέση σας για μία σειρά από ανακύπτοντα ζητήματα.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ της 25.04.2020 στα πλαίσια της σταδιακής άρσης των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού αποφασίσθηκε μεταξύ άλλων ότι εξαιρούνται της προσωρινής αναστολής: «Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ, Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ’ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ. Ταυτόχρονα με το άρθρο 7ο της ίδιας ως άνω ΚΥΑ ορίστηκε ότι «Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του οικείου δικαστηρίου, που τοιχοκολλάται στην είσοδο του δικαστηρίου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του εφόσον διαθέτει, ορίζονται όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ’ ευθύνη του για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και, ιδίως, τα μέτρα που προβλέφθηκαν στο από 24.4.2020 πρακτικό της επιτροπής αντιμετώπισης εκτάκτων συμβάντων δημοσίας υγείας από λοιμογόνους παράγοντες, ήτοι: 1) Σύσταση για χρήση μάσκας όχι μόνο από τα πρόσωπα της έδρας αλλά και από τους συνηγόρους και διαδίκους. 2) Αντισηπτικό σε όλους τους χώρους. 3)Απόσταση μεταξύ φυσικών προσώπων κατ’ ελάχιστον 1,5 μέτρο. 4)Εντός αιθουσών και εν γένει περίκλειστων χώρων, καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων ατόμων με αριθμό τετραγωνικών ανά άτομο, 1 άτομο ανά 10 τ.μ.

Στα πλαίσια που διαμορφώνει η ως άνω ΚΥΑ και ενόψει της συνέχισης άρσης των μέτρων της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων οφείλουμε να επισημάνουμε τα εξής:

  • Η εκδίκαση υποθέσεων διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων περιλαμβάνει τους εξής παράγοντες: τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αιτούντος, τον πληρεξούσιο του καθ΄ ου και τον δικαστή που δικάζει. Σε αυτούς προστίθενται οι διάδικοι εφόσον παρίστανται μετά του πληρεξουσίου τους δικηγόρου καθώς και οι εκατέρωθεν μάρτυρες, ήτοι σύνολο επτά (7) κατ΄ ελάχιστον άτομα:

α) Έχει εκτιμηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι η πλειοψηφία των δικαστικών αιθουσών – ιδίως στα επαρχιακά δικαστήρια – δεν υπερβαίνουν τα 40 τ.μ. και με ποιο τρόπο θα καταστεί αυτό το δεδομένο συμβατό με την πρόβλεψη για καθορισμό ανώτατου ορίου εισερχομένων 1 άτομο ανά 10 τ.μ.;

β) Έχει εκτιμηθεί ότι εκτός από τους παράγοντες που θα βρίσκονται εντός δικαστικής αίθουσας θα υπάρχει πολλαπλάσιος αριθμός παραγόντων σε αναμονή εκτός της αίθουσας, αλλά σε επίσης κλειστό χώρο (διάδρομοι, αίθρια κλπ); Ποια είναι η ενδεδειγμένη διαχείριση αυτού του συγχρωτισμού;

  • Δυνάμει του άρθρου 18ν.4684/2020 με τροπολογία επί του νόμου που επικύρωνε την από3.2020 Π.Ν.Π. για τα «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις», ορίστηκε ότι «Οι δικαστικές διακοπές για το τρέχον δικαστικό έτος που λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου 2020, αρχίζουν την 16η Ιουλίου 2020 και λήγουν την 31η Αυγούστου 2020».

Έίναι συμβατή αυτή η απόφαση που παρατείνει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκδικάζεται αυξημένος αριθμός αστικών και ποινικών υποθέσεων, με το σχεδιασμό σας για την αποφυγή μετάδοσης του ιού των επόμενων μηνών και πόσο θα επηρεάσει τη μετάδοση του ιού η εντελώς αναγκαία χρήση των κλιματιστικών στις δικαστικές αίθουσες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού;

  • Ενόψει των δεδομένων σοβαρών ελλείψεων στη διάθεση υγειονομικού και απολυμαντικού υλικού στα δικαστήρια, θεωρείτε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις πλήρους επαναλειτουργίας των δικαστηρίων μετά τις 15.05.2020, εφόσον η χρήση μασκών στους εσωτερικούς χώρους και η χρήση απολυμαντικών μέσων θα εναπόκειται στην ατομική διακριτική ευχέρεια κάθε παράγοντα της δίκης; Έχει ληφθεί υπόψη ο σχεδιασμός σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όπου λήφθηκε μέριμνα για ειδικές διαμορφώσεις αιθουσών και χορήγηση μασκών υψηλής προστασίας;
  • Ενόψει του ενδεχομένου πλήρους άρσης της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, με ποιους τρόπους θα είναι δυνατή η αποφυγή του συνωστισμού στις αίθουσες των δικαστηρίων και των υπηρεσιών που βρίσκονται στο χώρο τους;
  • Ενόψει των επανειλημμένων αναφορών ότι η πανδημία πλήττει σε μεγαλύτερο ποσοστό τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και τους χρονίως πάσχοντες, θα υπάρξουν ειδικές ρυθμίσεις για την προστασία των παραγόντων της δίκης που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες;

Οι απαντήσεις σας στα σημαντικά αυτά ζητήματα αλλά και σε άλλα που θα ανακύπτουν σταδιακά κατά τη διαδικασία άρσης των μέτρων, είναι κομβικής σημασίας, καθώς θεωρούμε ότι ενόψει της πανδημίας η επιστήμη πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο στην λήψη των αποφάσεων. Σε αυτό το πλαίσιο και εφόσον είναι εφικτό, αναγνωρίζοντας το πολύ βεβαρημένο πρόγραμμά σας, θα ήταν ιδιαίτερα σημαντική για εμάς και η άμεση επικοινωνία μαζί σας, προκειμένου να σας παράσχουμε τυχόν αναγκαίες διευκρινίσεις και να λάβουμε με αμεσότητα τις οδηγίες σας.”

Σχόλια