ΕΕ: έγκριση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων από το Συμβούλιο

0

Το Συμβούλιο ενέκρινε [7/6] γενική προσέγγιση όσον αφορά τον κανονισμό για την τροποποίηση του κανονισμού για την ίδρυση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κείμενο στοχεύει στην ενίσχυση της εντολής του Οργανισμού και στη βελτίωση της λειτουργίας του μέσω αποτελεσματικότερων διαδικασιών.

Το συμβιβαστικό κείμενο περιλαμβάνει στο πεδίο δραστηριότητας του Οργανισμού τον τομέα της αστυνομικής και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, ώστε να ευθυγραμμιστεί η εντολή του με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Θα διατηρήσει την ισχύουσα κατάσταση όσον αφορά την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, η οποία θα παραμείνει εκτός του πεδίου δραστηριότητας του Οργανισμού. Τέλος, το τρέχον πολυετές πλαίσιο για τον καθορισμό του προγράμματος εργασίας του Οργανισμού θα αντικατασταθεί από έναν πιο λειτουργικό ετήσιο και πολυετή προγραμματισμό.

Επόμενα βήματα

Το προτεινόμενο κείμενο είναι κανονισμός του Συμβουλίου με βάση το άρθρο 352 της ΣΛΕΕ, το οποίο απαιτεί ομοφωνία για έγκριση από το Συμβούλιο. Σύμφωνα με αυτή την ειδική νομοθετική διαδικασία, η έγκριση από το Συμβούλιο μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον αφού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δώσει την έγκρισή του για το κείμενο.

Γενικές πληροφορίες

Η εντολή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ καθορίζεται σε κανονισμό του Συμβουλίου του 2007. Τον Ιούνιο του 2020, η Επιτροπή παρουσίασε πρόταση για την προσαρμογή της εντολής του Οργανισμού στη Συνθήκη της Λισαβόνας και για την ευθυγράμμιση του κανονισμού με την κοινή προσέγγιση για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς.

Σχόλια