ΕΕ: Μέτρα καταπολέμησης της κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο

Το Συμβούλιο έτοιμο να διαπραγματευτεί ένα προσωρινό μέτρο

0

Σήμερα, οι πρέσβεις των κρατών μελών κατέληξαν σε διαπραγματευτική εντολή σχετικά με προσωρινούς κανόνες που θα επιτρέπουν στους παρόχους υπηρεσιών επικοινωνίας, όπως οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανταλλαγής μηνυμάτων, να συνεχίσουν να εντοπίζουν περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο.

Οι εν λόγω προσωρινοί κανόνες θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ το αργότερο μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου 2020, ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε εφαρμογή ο ολοκληρωμένος ευρωπαϊκός κώδικας ηλεκτρονικών επικοινωνιών που εισάγει νέο ορισμό των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στον οποίο από την ημερομηνία αυτή και έπειτα θα περιλαμβάνονται επίσης οι «υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών» (NI-ICS).

Κατόπιν της τροποποιήσεως αυτής, οι εν λόγω υπηρεσίες θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες περί απορρήτου της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες αντί του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων (ΓΚΠΔ)· συνεπώς, χωρίς ειδική παρέκκλιση, οι ανωτέρω υπηρεσίες δεν θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να καταπολεμούν τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στο διαδίκτυο βασιζόμενες στις τρέχουσες πρακτικές τους.

Η οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες διασφαλίζει την προστασία της ιδιωτικής ζωής, το απόρρητο των επικοινωνιών και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλουν να συμμορφώνονται με την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες κατά την επεξεργασία δεδομένων επικοινωνιών. Για τον ορισμό των «υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών» η οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες βασίζεται στον ορισμό του κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Ορισμένοι πάροχοι NI-ICS χρησιμοποιούν ήδη ειδικές τεχνολογίες για τον εντοπισμό περιεχομένου σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στις υπηρεσίες τους, προκειμένου να αφαιρούν το περιεχόμενο αυτό και/ή να το αναφέρουν στις αρχές επιβολής του νόμου και σε οργανισμούς που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Σε αντίθεση με τον ΓΚΠΔ, η οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες δεν περιέχει νομική βάση για την οικειοθελή επεξεργασία περιεχομένου ή δεδομένων κίνησης με σκοπό τον εντοπισμό περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Ως εκ τούτου, για τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, οι πάροχοι NI-ICS δεν θα μπορούν να συνεχίσουν να αναλαμβάνουν τέτοια δράση, εκτός εάν εγκριθεί επειγόντως νομοθετικό μέτρο και τεθεί σε ισχύ έως τις 21 Δεκεμβρίου 2020. Η παρέκκλιση θα επιτρέψει τη συνέχιση των εν λόγω δραστηριοτήτων εφόσον συμμορφώνονται με τον ΓΚΠΔ.

Η Επιτροπή ανήγγειλε ότι θα προτείνει νομοθετικά μέτρα για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο έως το δεύτερο τρίμηνο του 2021. Τα εν λόγω νομοθετικά μέτρα θα έχουν ως στόχο να παράσχουν μακροπρόθεσμη λύση για την αντικατάσταση του προσωρινού μέτρου.

Σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου, ο προσωρινός κανονισμός θα ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 ή έως προγενέστερη ημερομηνία κατά την οποία θα εγκριθεί νομική πράξη διαρκούς ισχύος από τους νομοθέτες με την οποία θα καταργηθεί το εν λόγω προσωρινό μέτρο.

Η σημερινή εντολή εγκρίθηκε από τους πρέσβεις που συνήλθαν στο πλαίσιο της Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου (ΕΜΑ). Ως εκ τούτου, η Προεδρία μπορεί να αρχίσει συνομιλίες με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει του τελικού κειμένου.

Σχόλια