ΕΕ: Νέα Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών εγκρίνεται, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 Η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει νέα πρωτοβουλία πολιτών

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών με τίτλο «Διασφάλιση της συμμόρφωσης της κοινής εμπορικής πολιτικής με τις Συνθήκες της ΕΕ και με το διεθνές δίκαιο».

Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας καλούν την Επιτροπή «να προτείνει νομικές πράξεις με βάση την κοινή εμπορική πολιτική, ώστε να αποτρέπονται οι νομικές οντότητες της ΕΕ τόσο από την εισαγωγή προϊόντων που προέρχονται από παράνομους εποικισμούς σε κατεχόμενα εδάφη όσο και από την εξαγωγή στα εν λόγω εδάφη, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς και να μην ενισχύεται ούτε να υποβοηθείται η διατήρηση τέτοιων παράνομων καταστάσεων.»

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η αυτή η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι νομικά παραδεκτή καθώς πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις καταχώρισης. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η πρωτοβουλία καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση νομικής πράξης στο πλαίσιο της κοινής εμπορικής πολιτικής, η οποία είναι να γενικού χαρακτήρα και να μην στοχεύει σε συγκεκριμένη χώρα ή έδαφος. Η Επιτροπή δεν αναλύει στο παρόν στάδιο την ουσία της πρωτοβουλίας.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση, η Επιτροπή επαναξιολογεί την προτεινόμενη πρωτοβουλία μετά από πρόσθετες πληροφορίες που έλαβε από τους διοργανωτές, καθώς και μετά από απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου σχετικά με προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής.

Επόμενα βήματα

Μετά τη σημερινή καταχώριση, οι διοργανωτές μπορούν να αρχίσουν τη διαδικασία συγκέντρωσης υπογραφών. Αν, μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, σε διάστημα ενός έτους, συγκεντρώσει ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης σε τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει θέση. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει είτε να δώσει συνέχεια στο αίτημα είτε όχι. Και στις δύο περιπτώσεις, θα πρέπει να αιτιολογήσει το σκεπτικό της.

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θεσπίστηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας ως ένα μέσο με το οποίο οι πολίτες μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ατζέντας της ΕΕ. Άρχισε να εφαρμόζεται επίσημα τον Απρίλιο του 2012.

Οι προϋποθέσεις παραδεκτού είναι οι εξής: 1) η προτεινόμενη δράση δεν βρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής δυνάμει των οποίων μπορεί να υποβάλει πρόταση για την έκδοση νομοθετικής πράξης, 2) δεν είναι κατάφωρα καταχρηστική, επιπόλαιη ή κακόβουλη και 3) δεν αντίκειται με προφανή τρόπο στις αξίες της Ένωσης.

Από την έναρξη της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (ΕΠΠ), η Επιτροπή έχει λάβει 107 αιτήσεις για να ξεκινήσει μια ΕΠΠ, από τις οποίες οι 83 αφορούσαν τομείς στους οποίους η Επιτροπή έχει την εξουσία να προτείνει νομοθεσία και, ως εκ τούτου, πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να καταχωριστούν.

Σχόλια