ΕΕ: Συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη Διανοητική Ιδιοκτησία

0

Το Συμβούλιο ενέκρινε εχθές [10/11] σειρά συμπερασμάτων για τα βασικά στοιχεία μιας μελλοντικής πολιτικής της ΕΕ για τη διανοητική ιδιοκτησία. Τα συμπεράσματα αυτά θα πρέπει να θεωρηθούν ως η συμβολή του Συμβουλίου στις εν εξελίξει εργασίες της Επιτροπής σχετικά με ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη διανοητική ιδιοκτησία, το οποίο αναμένεται να υποβληθεί σύντομα.

Στα συμπεράσματα αυτά, το Συμβούλιο τονίζει τη σημασία ενός ισχυρού, αποτελεσματικού, διαφανούς και ισορροπημένου συστήματος προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας και την ανάγκη για μια συνεκτική συνολική στρατηγική που θα διασφαλίζει τόσο την προστασία της καινοτομίας όσο και τη δίκαιη πρόσβαση σε αυτήν.

Όσον αφορά την αδυναμία κατοχύρωσης φυτικών ή ζωικών προϊόντων που παράγονται αποκλειστικά μέσω κατ’ ουσίαν βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το Συμβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για τις πρόσφατες εξελίξεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

Το Συμβούλιο αναγνωρίζει επίσης την ανάγκη ενίσχυσης των συστημάτων προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων στην ΕΕ. Είναι πρόθυμο να εξετάσει ένα σύστημα sui generis προστασίας των μη γεωργικών προϊόντων, βάσει ενδελεχούς εκτίμησης επιπτώσεων του δυνητικού κόστους και οφέλους του.

Η Επιτροπή ενθαρρύνεται να αναλάβει μια σειρά συγκεκριμένων δράσεων για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας, μεταξύ άλλων ενθαρρύνοντας περαιτέρω τη συμμετοχή επιγραμμικών πλατφορμών και άλλων παρόχων φιλοξενίας.

Τέλος, το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου για την προστασία των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων. Η αναθεώρηση αυτή θα πρέπει ειδικότερα να καλύπτει:

α) τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των κοινοτικών, εθνικών και περιφερειακών συστημάτων προστασίας των σχεδίων και υποδειγμάτων,

β) την προσβασιμότητα των συστημάτων αυτών, για παράδειγμα μέσω της αποσαφήνισης και της εξέλιξης του αντικειμένου και των απαιτήσεων προστασίας των σχεδίων και υποδειγμάτων,

γ) τις συνέπειες της χρήσης νέων τεχνολογιών,

δ) τη διαμετακόμιση παράνομων εμπορευμάτων μέσω του εδάφους της ΕΕ, ακόμη και όταν τα εμπορεύματα αυτά δεν προορίζονται για διάθεση στην αγορά της ΕΕ, και

ε) τη δυνατότητα προστασίας των συστατικών σύνθετων προϊόντων που χρησιμοποιούνται για επισκευές βάσει της νομοθεσίας περί σχεδίων και υποδειγμάτων.

Σχόλια