Δ. Εφετείο Αθηνών: Λειτουργία από 01/01 έως 31/03/2021

0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ                                                          Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2020
ΑΘΗΝΩΝ                                                                                        Αριθμ. πρωτ. ΓΠ 35586

 

Γραφείο Προέδρου
Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσης
Ταχ.Δ/νση: Λ.Ριανκούρ 87

 

Προς:

  1. Τους κ. κ. Δικαστικούς Λειτουργού και Υπαλλήλους του Δικαστηρίου
  2. Το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών
  3. Το Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς

Σας ενημερώνουμε ότι με το άρθρο 157 του ν.4764/2020 (Α-256), παρατάθηκε εκ νέου για το διάστημα από 01-01-2021 μέχρι 31-03-2021 το ειδικό δικονομικό καθεστώς που είχε αρχικά προβλεφθεί με το άρθρο 33 (Μέρος ΣΤ) της από 01-05-2020 ΠΝΠ (Α-90) για το χρονικό διάστημα από 06-05-2020 μέχρι 15-07-2020 και είχε παραταθεί αρχικά με το άρθρο 71 παρ/φοι 1β και 2 του ν. 4722/2020 (Α-177), για το διάστημα από 16-09-2020 μέχρι 31-12-2020.

Υπενθυμίζεται ότι με το ειδικό αυτό δικονομικό καθεστώς, έχουν διαφοροποιηθεί  κατά παρέκκλιση των πάγιων δικονομικών διατάξεων και για το παραπάνω χρονικό διάστημα (από 01-01-2021 μέχρι 31-03-2021), οι προθεσμίες και, κατά περίπτωση, ο τρόπος υποβολής των δηλώσεων παράστασης και κατάθεσης των εγγράφων νομιμοποίησης, υπομνημάτων (στις ακυρωτικές υποθέσεις) και γραμματίων προείσπραξης, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην παραπάνω διάταξη, με διάκριση για τις υποθέσεις ουσίας σε σχέση με τις ακυρωτικές υποθέσεις.

Ο Πρόεδρος

του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης

του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

Σταύρος Αναστασόπουλος

Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ