ΕΚ: Μέτρα για την πρόληψη της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής στην ΕΕ

Η δίκαιη φορολόγηση αποτελεί προτεραιότητα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μάθετε πώς θέλει να αντιμετωπίσει αναδυόμενα προβλήματα όπως είναι η φορολογική απάτη και η φοροδιαφυγή.

0

Η φορολογική πολιτική και η καταπολέμηση της φορολογικής απάτης έχει αναχθεί σε φλέγον ζήτημα τη τελευταία δεκαετία, λόγω των αλλεπάλληλων αποκαλύψεων (LuxLeaks, έγγραφα του Παναμά, Football leaks, Bahama Leaks και Paradise papers) παράνομων διαρροών κεφαλαίων και φορολογικών παραδείσων. Οι αποκαλύψεις αυτές προκάλεσαν τη γενική δυσαρέσκεια του κόσμου για τις επιβλαβείς φορολογικές πρακτικές, ιδιαίτερα μετά την ύφεση και τους επικείμενους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Οι απλήρωτοι φόροι επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Παρότι η φορολογική πολιτική συνεχίζει να αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών, η καταπολέμηση της φορολογικής απάτης αποτελεί κοινή ευθύνη των κρατών μελών και της ΕΕ.

Η φορολογία ως προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Από τον Σεπμέμβριο του 2020, το Κοινοβούλιο διαθέτει μόνιμη υποεπιτροπή φορολογικών υποθέσεων (FISC). Η εν λόγω επιτροπή συστάθηκε για να στηρίξει το έργο της επιτροπής οικονομικής και νομισματικής πολιτικής (ECON) στον τομέα της φορολογίας και επικεντρώνεται στην καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής, καθώς και στην ενίσχυση της φορολογικής διαφάνειας.

Κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου 2014-2019, το Κοινοβούλιο συγκρότησε προσωρινές ειδικές επιτροπές, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής επιτροπής σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή και της εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή. Οι επιτροπές αυτές εντόπισαν μια σειρά ελλείψεων στις φορολογικές διατάξεις.

Φορολογικά μέτρα της ΕΕ

Μερικές από τις κύριες νομοθετικές προτάσεις των τελευταίων χρόνων σχετικά με τη φορολογία αφορούν την ανταλλαγή πληροφοριών μέσω της οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία (DAC). Η εν λόγω οδηγία έχει τροποποιηθεί πολλές φορές για να διασφαλίσει:

Άλλες σχετικές προτάσεις σχετικά με την εταιρική φορολογία και τη φοροαποφυγή:

Σχόλια