Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0

Στις 16 Δεκεμβρίου 2015 θεσπίστηκε από τον νομοθέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η μεταρρύθμιση της δικαιοδοτικής δομής της Ένωσης, στο πλαίσιο της οποίας εγκρίθηκε ο διπλασιασμός, σε τρία διαδοχικά στάδια, του αριθμού των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου και η μεταβίβαση στο δικαιοδοτικό αυτό όργανο, από την 1η Σεπτεμβρίου 2016, της αρμοδιότητας εκδικάσεως σε πρώτο βαθμό των διαφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπαλλήλων της, την οποία ασκούσε μέχρι τότε το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης.

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της εφαρμογής της μεταρρύθμισης αυτής, το άρθρο 3 του κανονισμού 2015/2422 1 καλεί το Δικαστήριο να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή μια έκθεση την οποία συντάσσει με τη συνδρομή εξωτερικών συμβούλων. Σύμφωνα με την ως άνω διάταξη, η έκθεση εστιάζει ειδικότερα στην αποδοτικότητα του Γενικού Δικαστηρίου, στην αναγκαιότητα και την αποτελεσματικότητα της αύξησης του αριθμού των δικαστών σε 54, στη χρήση και την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων καθώς και στην περαιτέρω δημιουργία εξειδικευμένων τμημάτων και/ή την ενδεχόμενη σκοπιμότητα άλλων διαρθρωτικών αλλαγών.

Το Δικαστήριο απέστειλε την έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή στις 21 Δεκεμβρίου 2020.

Το πλήρες κείμενο της έκθεσης διατίθεται μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7031/

1 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/2422 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου αριθ. 3 περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 2015, L 341, σ. 14).

Σχόλια