130 ευρώ μέρισμα από τον Ειδικό Διανεμητικό Λογαριασμό για τους νέους Δικηγόρους

0

Από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών ανακοινώθηκε το ειδικό μέρισμα που δίνεται στους νέους δικηγόρους, το ποσό του οποίου ανέρχεται στα 130 ευρώ και μαζί με το γενικό μέρισμα ανεβάζει το συνολικό ποσό στα 160 ευρώ.

Οι δικαιούχοι υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση-δήλωση για τη χορήγηση του μερίσματος του Ε.Δ.Λ.Ν.Δ. εντός της προθεσμίας που έχει ταχθεί, από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.dsanet.gr. Οι δηλώσεις θα υπόκεινται σε έλεγχο για την ακρίβεια τους.

Το ειδικό μέρισμαδεν δικαιούνται οι απασχολούμενοι υπό καθεστώς έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία, όσοι λαμβάνουν σύνταξη από άλλο κλάδο ή έχουν μεταγραφεί από άλλο Δικηγορικό Σύλλογο και έχουν συνολικά χρόνο ασκήσεως δικηγορίας άνω των επτά (7) ετών ή έχουν ετήσιο φορολογητέο ατομικό εισόδημα άνω των 10.271,00 Ευρώ και οικογενειακό άνω των 14.673,00 Ευρώ. Επίσης, δεν δικαιούνταιτο μέρισμα όσοι τελούν σε αναστολή, βρίσκονται στο εξωτερικό (άδεια απουσίας σπουδών), Βουλευτές – Ευρωβουλευτές και όσοι δεν έχουν υποβάλλει ετήσια δήλωση στον Δ.Σ.Α.(ανανέωση ταυτότητας).
Το μέρισμα του ΕΔΛΝΔ διανέμεται ταυτόχρονα με το μέρισμα του Ταμείου Συνεργασίας.

Η διανομή του μερίσματος του Ε.Δ.Λ.Ν.Δ. αρχίζει στις 18 Δεκεμβρίου.

 

Σχόλια