162/2013 Εφ. Θεσ. [Doc] | Ένα παράβολο για κοινό δικόγραφο έφεσης από περισσότερους εκκαλούντες

0

Το Εφετείο Θεσσαλονίκης, με την υπ. αριθμ. 162/2013 απόφασή του [PDF], έκρινε ότι αρκεί η κατάθεση ενιαίου παραβόλου από όλους τους εκκαλούντες όταν η έφεση ασκείται με ένα δικόγραφο, ανεξάρτητα από το αν συνδέονται με απλή ή αναγκαστική ομοδικία.

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι η καταβολή του παραβόλου δεν αποβλέπει στο δημοσιονομικό όφελος του Δημοσίου αλλά συνιστά οικονομική υποχρέωση του διαδίκου, ως προϋπόθεση για την αποτροπή αβάσιμων ενδίκων βοηθημάτων και μέσων. Σε περίπτωση ομοδικίας, ανεξάρτητα από το είδος αυτής, ο σκοπός ικανοποιείται με την καταβολή ενός και μόνο παραβόλου από την ομάδα των ομοδίκων-εκκαλούντων.

Το Δικαστήριο σημειώνει μάλιστα ότι ενδεχόμενη διαφορετική θεώρηση του ζητήματος, θα οδηγούσε στην επιβολή δυσβάστακτων οικονομικών προϋποθέσεων για την πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη, γεγονός, το οποίο θα ερχόταν σε αντίθεση με το κατοχυρωμένο στα άρθρα 20 παρ.1 Σ. και 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ, δικαίωμα για ελεύθερη πρόσβαση στη Δικαιοσύνη ενώ η επιβολή τέτοιων οικονομικών προϋποθέσεων θα αναιρούσε ουσιαστικά τον πυρήνα του δικαιώματος. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι αντίθετη ήταν η υπ. αριθμ. 4606/2012 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, με την οποία κρίθηκε ότι σε περίπτωση απλής ομοδικίας, είναι απαραίτητη η καταβολή ξεχωριστού παραβόλου από κάθε εκκαλούντα.

162/2013 Εφ. Θεσ: | Ένα παράβολο για κοινό δικόγραφο έφεσης από περισσότερους εκκαλούντες

Σχόλια