3 Θέσεις ασκουμένων δικηγόρων στην ΕΕΤΤ

0

Μαρούσι, 19 Ιουλίου 2016

 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

Ασκούµενους/ες ∆ικηγόρους οι οποίοι/ες επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν µέρος της άσκησής τους στην ΕΕΤΤ, για διάρκεια έξι (6) µηνών, µε δικαίωµα παράτασης για διάστηµα επιπλέον έξι (6) µηνών, µετά από αίτηση του ιδίου του υποψηφίου δικηγόρου στην Αρχή και την αποδοχή της αίτησης από την Ολοµέλεια της ΕΕΤΤ, να υποβάλουν την αίτησή τους (σύµφωνα µε το Υπόδειγµα του «Παραρτήµατος Α»), εγγράφως, είτε εντύπως, στην ΕΕΤΤ (Λ. Κηφισίας αρ. 60, Μαρούσι, τηλ: 2106151000), είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eett.gr, εντός δέκα (10) ηµερών από την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης στης ιστοσελίδα της Αρχής, ήτοι µέχρι την 29η Ιουλίου 2016.

Οι θέσεις των ασκούµενων δικηγόρων που θα απασχοληθούν στην ΕΕΤΤ ορίζονται σε τρεις (3). Η µηνιαία αµοιβή τους ορίζεται στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ µηνιαίως. Το ποσό αυτό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά µόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος και καταβάλλεται στο τέλος εκάστου ηµερολογιακού µηνός, σύµφωνα µε το παρουσιολόγιο. ∆ιευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι ασκούµενοι δικηγόροι ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων του Κλάδου Υγείας του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (ΕΤΑΑ), εφόσον δεν υπάγονται σε υποχρεωτική ασφάλιση άλλου ασφαλιστικού οργανισµού για παροχές ασθενείας, και η σχετική δαπάνη βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους. Η ασφάλισή τους στον Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών για κύρια σύνταξη είναι προαιρετική και βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους. Το ωράριο απασχόλησης ορίζεται από 09:00-15:00.

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει α) να είναι ασκούµενοι δικηγόροι, εγγεγραµµένοι σε ∆ικηγορικό Σύλλογο, β) άλλως να έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά για εγγραφή τους σε ∆ικηγορικό Σύλλογο, να µην έχουν λάβει ακόµα αριθµό µητρώου επειδή εκκρεµεί η αποδοχή της αίτησής τους ή γ) να πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις για εγγραφή σε ∆ικηγορικό Σύλλογο και, εφόσον επιλέγουν, να εγγράφονται ταυτόχρονα µε την έναρξη της άσκησής τους στην ΕΕΤΤ.

Στην αίτηση συµµετοχής τους, οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να:

α) δηλώνουν τα πλήρη στοιχεία του αστυνοµικού δελτίου ταυτότητάς τους (κατ’ ελάχιστο ονοµατεπώνυµο, όνοµα και επώνυµο πατέρα και µητέρας, αριθµός δελτίου ταυτότητας, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ταχυδροµική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου),

β) δηλώνουν τον αριθµό µητρώου ∆ικηγορικού Συλλόγου ή ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά για εγγραφή σε Σύλλογο αλλά δεν έχουν λάβει ακόµα αριθµό µητρώου καθώς εκκρεµεί η αποδοχή της αίτησης τους ή ότι πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις για εγγραφή σε ∆ικηγορικό Σύλλογο, και εφόσον επιλεγούν, θα εγγραφούν ταυτόχρονα µε την έναρξη της άσκησής τους στην ΕΕΤΤ,

γ) συµπεριλαµβάνουν σύντοµο «Βιογραφικό Σηµείωµα» από το οποίο πρέπει, τουλάχιστον, να προκύπτει και να αιτιολογείται το ενδιαφέρον τους και η τυχόν ειδική γνώση για το εξειδικευµένο αντικείµενο της ΕΕΤΤ, ενώ θα συνεκτιµάται η εµπειρία στο ∆ιοικητικό ∆ίκαιο,

δ) συνυποβάλουν τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους.

ε) δηλώνουν ότι αποδέχονται τη θέση τους, εφόσον επιλεγούν.

Ορίζεται ότι η επιλογή των ασκούµενων δικηγόρων θα πραγµατοποιηθεί κατόπιν συνέντευξής τους από ορισθείσα για το σκοπό αυτό Τριµελή Επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων, ενώ τα ονόµατα των επιλεγέντων θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ.

Προσοχή: Κατά τη διάρκεια της άσκησης στην ΕΕΤΤ, οι ασκούµενοι δικηγόροι παύουν να ασκούνται ενώπιον άλλου δικηγόρου ή άλλου φορέα.

Η αίτηση συµµετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για την ακρίβεια των υποβληθέντων στοιχείων.

 

Σχόλια