Θεσμικές παρεμβάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης

0

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Αθ. Σκορδάς παρουσίασε χθες μια ολοκληρωμένη σειρά θεσμικών παρεμβάσεων για την αγορά, με στόχο την προστασία του καταναλωτή, τη διευκόλυνση λειτουργίας των επιχειρήσεων και την άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων.

Στη μεταρρυθμιστική αυτή πρωτοβουλία περιλαμβάνονται αλλαγές στον αγορανομικό κώδικα και στο θεσμικό πλαίσιο για τη διακίνηση/εμπορία προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ), που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και στη μείωση του διοικητικού βάρους.

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με την ίδρυση επιχειρήσεων, προβλέπεται η δυνατότητα σε επιχειρηματίες με οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία να επαναδραστηριοποιηθούν στην αγορά ενώ παράλληλα, προωθείται η απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω παρεμβάσεων στη νομοθεσία για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία και τη θέσπιση πρότυπων καταστατικών επιχειρήσεων.

Να σημειωθεί μάλιστα ότι οι αρμόδιοι φορείς του Υπουργείου έχουν ήδη ζητήσει από δικηγορικούς και συμβολαιογραφικούς συλλόγους να καταθέσουν πρότυπα καταστατικά. Επίσης, παρέχεται το δικαίωμα αδειοδότησης επιχειρήσεων στα Επιμελητήρια και στο ΤΕΕ. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι προωθούνται ενέργειες σχετικές με τη φορολογία, όπως η μη καταβολή αντιτίμου χωρίς την προσκόμιση του νόμιμου παραστατικού καθώς και μια σειρά άλλων μέτρων που κινούνται προς την κατεύθυνση της αύξησης της επιχειρηματικότητας και της τόνωσης του ανταγωνισμού.