ΑΑΔΕ: διευκρινίσεις σχετικά με την εξόφληση τιμολογίων αγοράς πετρελαίου κίνησης

Με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής από βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα.

0

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α΄  [ ΑΔΑ: Αθήνα, 21 Απριλίου 2020 – Αριθ. Πρωτ.:O ΔΕΦΚΦ Α 1047847 ΕΞ 2020 ]
Ταχ. Δ/νση :Καρ.Σερβίας 10
ΠΡΟΣ
Ως ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Αικ.Κούκουνα, Σ.Κουλούρης
Τηλέφωνο: 210-6987410-421
Fax:210-6987408
E-Mail:finexcis@otenet.gr
Url:www.aade.gr

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εξόφληση τιμολογίων αγοράς πετρελαίου κίνησης με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής από βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα.

Σχετ.: α) Η υπ’ αριθμ. Α. 1072/22-2-2019 (ΦΕΚ 750/Β)Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ β) Η υπ’ αριθμ. Ε. 2053/1-4-2019 Εγκύκλιος Διοικητή ΑΑΔΕ (ΑΔΑ: ΩΨΠ946ΜΠ3Ζ-Ι11)περί κοινοποίησης της ανωτέρω Απόφασης.

Κατόπιν ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με τον έλεγχο των υποβληθέντων με την αίτηση δικαιολογητικών των δικαιούχων επιστροφής Ε.Φ.Κ. καυσίμων και ειδικότερα εάν κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της ανωτέρω α) σχετικής Απόφασης απαιτείται με τα τιμολόγια αγοράς καυσίμων να συνυποβάλλονται από το πρώτο ευρώ αποδείξεις εξόφλησής τους με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της ως άνω α) σχετικής Απόφασης η οποία ισχύει από 5-3-2019 με την αίτηση επιστροφής Ε.Φ.Κ. καυσίμων, συνυποβάλλονται τα παραστατικά (τιμολόγια) για τις ποσότητες πετρελαίου που παρελήφθησαν για τις ανάγκες λειτουργίας της επιχείρησης/ιδρύματος, καθώς και οι αποδείξεις εξόφλησης με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.

Συνεπώς, στις περιπτώσεις όπου δεν συνυποβάλλονται με την αίτηση τα τιμολόγια ανεξαρτήτως ποσού, καθώς και οι σχετικές αποδείξεις εξόφλησης με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, οι ποσότητες του πετρελαίου κίνησης αυτών των τιμολογίων δεν υπολογίζονται για τον προσδιορισμό του ποσού της επιστροφής του Ε.Φ.Κ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
Κ. ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ

Σχόλια