ΑΑΔΕ: Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2020

Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2020 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία

0

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2019 – Αρ. πρωτ. Α 1482/30-12-2019 – ΦΕΚ Β’ 4881/30-12-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Τηλέφωνο:2132122400
Fax:2103645413
Url:www.aade.gr

Α. 1482/2019

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2020 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περ. 1 της υποπαραγράφου Ε7 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 (ΦΕΚ 82 Α΄), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2214/1994 (ΦΕΚ 75 Α΄), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Α΄) και τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 35 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄), όπως τέθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4346/2015 (ΦΕΚ 152 Α΄) και τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4410/2016 (ΦΕΚ 141 Α΄).

4. Το π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ 181 Α΄), «περί του Oργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

5. Την αριθμ. Δ5Α 1123655 ΕΞ 2013/6.8.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1964 Β΄) «Ανάθεση είσπραξης Δημοσίων Εσόδων σε φορείς είσπραξης μέσω των Υπηρεσιών της εταιρείας Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.)».

6. Την αριθμ. 339/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 3051 Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο».

7. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διορθωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 41 αυτού.

8. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2020, καθώς και για τη θέση σε ακινησία των οχημάτων.

9. Τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρούσας προκαλείται μικρή μετάθεση του χρόνου είσπραξης τελών κυκλοφορίας έτους 2020 και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2020, που λήγει την 31-12-2019, καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία, παρατείνεται έως και την 15-1-2020.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ