ΑΑΔΕ: Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορ. έτους 2019 των ΝΠ και νομικών οντοτήτων

Και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' αυτές

0

Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές – Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.

[ ΦΕΚ Β 1753/2020 ]

Σχόλια