Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.)

0

 

Αριθ. οικ. 69065 ΦΕΚ Β’ 2508 (20 Νοεμβρίου 2015)

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.).

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 13 παρ. 3 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α ́ 208),
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (Α ́ 98),
γ) του άρθρου 33 του Ν. 3655/2008 «Διάρθρωση και αρμοδιότητες των ενιαίων υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α.» (Α ́ 58), 2. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α ́ 194).
3. Τη με αριθ. Υ29/8−10−2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β ́ 2168).
4. Το με αριθ. 322/4−12−2014 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων.
5. Τη με αριθ. 103/22−4−2015 (ΑΔΑ: 2ΔΓΜΟΡΕΙ−ΡΡ3) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α.
6. Τη με αριθ. 123662/23−4−2015 βεβαίωση περί δεσμεύσεως σχετικής πίστωσης και
7. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους πενήντα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (50.400,00 €), η οποία για το τρέχον οικονομικό έτος ανέρχεται σε δεκατέσσερις χιλιάδες επτακόσια ευρώ (14.700,00 €) και θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ε.Τ.Α.Α. οικονομικού έτους 2015 (Κ.ΑΕ: 00.10.0411.00). Για καθένα από τα επόμενα έτη, η εν λόγω δαπάνη θα καλύπτεται από πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Ταμείου οικείου οικονομικού έτους, αποφασίζουμε:
Α. Ορίζουμε:
α) Τον αριθμό των υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στη Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων, έως επτά (7) άτομα.
β) Το χρονικό διάστημα άσκησής τους σε έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι μηνών, μετά από αίτηση του υποψηφίου και την αποδοχή της παράτασης αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του Ν. 4194/2013. Τα εξάμηνα θα αρχίζουν την 16η Μαρτίου και 16η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

γ) Τη μηνιαία αποζημίωσή τους στο πόσο των εξακοσίων (600) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός.
Β. Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία επιλογής ως εξής:
Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Ε.Τ.Α.Α., εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Ταμείου. Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν: α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας β) αριθμό μητρώου ασκουμένου και γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση). Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή τους θα γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργείται στο Ε.Τ.Α.Α., με την παρουσία των ενδιαφερομένων και τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ταμείου.
Γ. Ορίζουμε το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης των ασκουμένων δικηγόρων σε οκτώ (8) ώρες, αναλόγως των αναγκών της υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και άσκησης των απασχολούμενων υποψήφιων δικηγόρων είναι ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων του Ε.Τ.Α.Α. Η αμοιβή των ασκουμένων θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχόλια