Άδεια επισκευής και δωρεάν κρατική αρωγή για την επισκευή ακινήτου που επλήγη από πλημμύρες

0

Ο Συνήγορος του Πολίτη, εξέτασε αναφορά πολίτη σχετικά με την καθυστέρηση τήρησης της διαδικασίας που αφορά τη χορήγηση άδειας επισκευής και τη δωρεάν κρατική αρωγή, για την αποκατάσταση ακινήτου που επλήγη από τις πλημμύρες του 2009 στην περιοχή Μπούλμπα της κοινότητας Βασιλικού, του Δήμου Χαλκιδέων, στην Εύβοια.

Η Ανεξάρτητη Αρχή διαπίστωσε αρχικά ότι τόσο ο φάκελος του ενδιαφερόμενου πολίτη όσο και άλλων πολιτών βρίσκονταν σε εκκρεμότητα λόγω λειτουργικών προβλημάτων και υποστελέχωσης του Αυτοτελούς Τμήματος Αποκατάστασης Πυροπλήκτων Ν. Ευβοίας.

Μετά τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη, η εποπτεύουσα αρχή της εν λόγω υπηρεσίας (δηλαδή η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών) της παρείχε τη σχετική υποστήριξη δια του ελέγχου της πληρότητας των σχετικών φακέλων, ενώ παράλληλα σε συνέχεια των σχετικών επισημάνσεων του Συνηγόρου ενώπιον της προϊσταμένης της αρχής (ήτοι, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδος), επετεύχθη η στελέχωση του Αυτοτελούς Τμήματος Πυροπλήκτων Ν. Ευβοίας με υπάλληλο κατηγορίας Π.Ε. Μηχανικών η οποία ανέλαβε, μεταξύ των άλλων και την προώθηση των εν προκειμένω εκκρεμών υποθέσεων.

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου κατέστη δυνατή:- η διεκπεραίωση, μεταξύ των άλλων και του φακέλου του συγκεκριμένου πολίτη, ο οποίος μετά την έκδοση της προαπαιτούμενης άδειας επισκευής μικρής κλίμακας, της σχετικής έγκρισης και της άμεσης εντολής μερικής πληρωμής, έλαβε την πρώτη δόση της δωρεάν κρατικής αρωγής και προέβη στην επισκευή του ακινήτου του, και – η μετά την έκδοση των σχετικών
εγγράφων (ήτοι, της βεβαίωσης προόδου εργασιών επισκευής του ακινήτου του, της σχετικής έγκρισης και της άμεσης εντολής πληρωμής) περαίωση της υποθέσεως, δια της πιστώσεως του λογαριασμού του ενδιαφερόμενου πολίτη με τη δεύτερη και τελευταία δόση της δωρεάν κρατικής αρωγής.

Σχόλια