Αδικαιολόγητη στέρηση παροχών σε βάρος χαμηλοσυνταξιούχων αναπηρίας που συνεχίζουν να λαμβάνουν το ΕΚΑΣ

0

Από τη διερεύνηση αναφορών που υποβλήθηκαν στον Συνήγορο του Πολίτη διαπιστώθηκε ότι σε συνταξιούχους µε ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω οι οποίοι παρέµειναν δικαιούχοι του ΕΚΑΣ, λόγω χαµηλού εισοδήµατος, χορηγούνται, τελικά, µικρότερες παροχές από αυτές που χορηγούνται σε συνταξιούχους µε τον ίδιο βαθµό αναπηρίας, αλλά σχετικά µεγαλύτερο εισόδηµα, στους οποίους διεκόπη το ΕΚΑΣ και εξαιτίας της διακοπής αυτής είναι δικαιούχοι των αντισταθµιστικών µέτρων.

Πιο συγκεκριµένα, συνταξιούχοι µε την παραπάνω αναπηρία, οι οποίοι, λόγω χαµηλού εισοδήµατος, παρέµειναν δικαιούχοι του επιδόµατος ΕΚΑΣ έλαβαν για το 2017 ΕΚΑΣ ύψους 115 ευρώ, για το 2018 ΕΚΑΣ ύψους 35 ευρώ και για το 2019 λαµβάνουν ΕΚΑΣ ύψους 12 ευρώ. Παράλληλα, σε όσους συνταξιούχους, µε το ίδιο ποσοστό αναπηρίας, διεκόπη η χορήγηση του ΕΚΑΣ λόγω υπέρβασης των εισοδηµατικών κριτηρίων που τέθηκαν µε τον ν. 4397/2016, προβλέφθηκε σύµφωνα µε τον ν. 4411/2016 η χορήγηση ισόποσης παροχής µε αυτήν που απώλεσαν, η οποία µπορεί να φτάνει και τα 230 ευρώ για όλο το χρονικό διάστηµα έως 31.12.2019.

Προέκυψε έτσι το αντιφατικό φαινόµενο, οι συνταξιούχοι της κατηγορίας αυτής οι οποίοι, λόγω ισχνότατου εισοδήµατος, συνεχίζουν να παίρνουν το ΕΚΑΣ, και µάλιστα σταδιακά µειούµενο, να απολαµβάνουν τελικά σαφώς µικρότερες παροχές από αυτές που απολαµβάνουν συνταξιούχοι µε το ίδιο ποσοστό αναπηρίας και µε σχετικά µεγαλύτερο εισόδηµα.

Ενδεικτικά, συνταξιούχος µε βαριά αναπηρία και µηνιαία σύνταξη 350 ευρώ, το 2018 έλαβε ΕΚΑΣ ύψους 35 ευρώ, ενώ, για το ίδιο έτος, συνταξιούχος µε βαριά αναπηρία και µηνιαία σύνταξη 750 ευρώ έλαβε επιπλέον αντισταθµιστική παροχή 230 ευρώ, εφόσον αυτό το ποσό ελάµβανε ως ΕΚΑΣ πριν τη διακοπή του.

Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρώντας ότι η διαφοροποίηση αυτή δεν µπορεί να δικαιολογηθεί βάσει αντικειµενικών κριτηρίων, δεδοµένου ότι και οι δύο κατηγορίες έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό την ύπαρξη βαριάς αναπηρίας, πρότεινε στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να επεκταθεί αναδροµικά η ευνοϊκή ρύθµιση που αφορά το δικαιούµενο ποσό της αντισταθµιστικής παροχής για την απώλεια του ΕΚΑΣ και στις περιπτώσεις συνταξιούχων µε ποσοστό αναπηρίας 80% που παραµένουν δικαιούχοι του ΕΚΑΣ.

Επίσης, πρότεινε την εφεξής πλήρη απαλλαγή από τη φαρµακευτική δαπάνη των δικαιούχων του ΕΚΑΣ που έχουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω. Το έγγραφο της Αρχής παραµένει αναπάντητο χωρίς να έχουν γνωστοποιηθεί οι θέσεις του Υπουργείου στο συγκεκριµένο ζήτηµα, ούτε να έχουν αναληφθεί ενέργειες για την άρση της ανισότητας.

Σχόλια