Αγωγές δκαστικών λειτουργών για απαιτήσεις τους κατά του ελληνικού Δημοσίου

0

Οι δικαστές και οι εισαγγελείς ύστερα και από σχετική πρωτοβουλία των δικαστικών ενώσεων, υπέβαλλαν αίτηση στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την οποία διέκοψαν την παραγραφή μισθολογικών απαιτήσεων τους για τα έτη 2002, 2003 και 2004. Μέσα στις προσεχείς εβδομάδες αναμένεται να συνταχθούν και υποδείγματα αγωγών που θα υποβληθούν από τους δικαστικούς λειτουργούς για τις απαιτήσεις τους κατά του ελληνικού Δημοσίου. Με τις αγωγές αυτές θα διεκδικούν ποσά που προέρχονται από τις διαφορές των αποδοχών τους σε σύγκριση με τις αποδοχές άλλων οργάνων του κρατικού τομέα.

Συγκεκριμένα, οι δικαστικοί λειτουργοί και οι ενώσεις τους επικαλούνται τη νομολογία των ανωτάτων δικαστηρίων που δέχεται ότι τυχόν χορήγηση σε όργανα της νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας αποδοχών μεγαλύτερων από τις χορηγούμενες στους δικαστές παραβιάζει το άρθρο 88 παρ. 2 του Συντάγματος, με συνέπεια να πρέπει να εφαρμοστούν και για αυτούς τα ίδια με την χορήγηση ανάλογων αποδοχών.

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι μικτές αποδοχές των προέδρων ανωτάτων δικαστηρίων κυμάνθηκαν από 4.721 ευρώ έως 5.200 ευρώ από το 2002 έως και το 2004, ενώ ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων εισπράττει από το 2002 το μήνα 10.271 ευρώ μικτά, παρά το σχετικό συνταγματικό κανόνα.

Σχόλια