∆ικαίωµα στην υποβοηθούµενη αναπαραγωγή οροθετικών ασθενών

0

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε υπόθεση σχετικά µε τη δυνατότητα της αναφερόµενης και του οροθετικού συζύγου της να τεκνοποιήσουν µε τη µέθοδο της υποβοηθούµενης αναπαραγωγής. Για την υπόθεση αυτή η αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Υγείας απάντησε ότι προκειµένου να ασκήσει η αναφερόµενη το εν λόγω δικαίωµα θα πρέπει να λάβει ειδική άδεια από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής και για τη χορήγηση της ειδικής άδειας να γνωστοποιήσει το ειδικό εργαστήριο οροθετικών προσώπων στο οποίο θα διενεργηθούν οι αναγκαίες ιατρικές πράξεις. Αφού στη συνέχεια ανέµενε την ολοκλήρωση όλων των διοικητικών διαδικασιών για τη λήψη της ειδικής άδειας, γνωστοποιήθηκε στην αναφερόµενη ότι η χώρα µας δεν διαθέτει ειδικό εργαστήριο και έτσι είναι αδύνατον να τεκνοποιήσει.

Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, για τη διενέργεια ιατρικώς υποβοηθούµενης αναπαραγωγής σε άτοµα οροθετικά απαιτείται για την αποφυγή της µετάδοσης στο τέκνο της ασθένειας και για προστασία της δηµόσιας υγείας ειδική εξοπλισµό και προδιαγραφές, προορισµένο αποκλειστικά για την υποβολή σε ιατρικώς υποβοηθούµενη αναπαραγωγή οροθετικών προσώπων

Ο Συνήγορος του Πολίτη, σε έγγραφο που απηύθυνε προς την αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Υγείας τόνισε ότι µε τα σηµερινά δεδοµένα της ιατρικής επιστήµης το αίτηµα των οροθετικών για τεκνοποίηση πρέπει να αντιµετωπίζεται από τις υγειονοµικές και διοικητικές υπηρεσίες ως ανθρώπινο δικαίωµα των ασθενών και ότι αποστολή των υγειονοµικών υπηρεσιών είναι η εξάλειψη των διακρίσεων στην απόλαυση των δικαιωµάτων των ασθενών. Επεσήµανε ότι η επιλογή του νοµοθέτη να εξασφαλίσει την απόλαυση του δικαιώµατος στην αναπαραγωγή στους οροθετικούς αναιρείται από τη διοικητική ανεπάρκεια και τελικά ακυρώνει αυτό το ίδιο το δικαίωµα. Κατά συνέπεια, η ανυπαρξία ειδικού εργαστηρίου δεν συνάδει µε την εκ του νόµου προβλεπόµενη διαδικασία και θα πρέπει είτε να καλυφθούν τα έξοδα µετάβασης για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση του αιτήµατος στο εξωτερικό από τον ΕΟΠΥΥ είτε να δηµιουργηθεί ειδικό εργαστήριο σε κάποιο ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο.

Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου, η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής, αποδεχόµενη πλήρως τις απόψεις της Αρχής, δροµολόγησε τις διαδικασίες προς εξασφάλιση δηµιουργίας ειδικού εργαστηρίου στη χώρα µας.

Σχόλια