∆ιορισµός µετακλητού Γενικού Γραµµατέα του Υπ. ∆ικαιοσύνης

0

ΘΕΜΑ: «∆ιορισµός µετακλητού Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων» Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Κώδικα της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98Α’). 2. Το Π.∆/γµα 96/2017 (ΦΕΚ 136Α’) «Οργανισµός Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων» όπως ισχύει. 3. Το Π.∆/γµα 88/2018 (ΦΕΚ 160Α’) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Το διορισµό του Γεωργίου Σάρλη του Αθανασίου, ∆ικηγόρου Θεσσαλονίκης µε αριθµό δελτίου ταυτότητας ΑΝ 160333, στη θέση µετακλητού Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, µε βαθµό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων. (Αριθ. βεβ. Γ∆ΟΥ Υ.∆.∆.&Α.∆. 64664/06-09-2018) (Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου: 9912516282/06-09-2018) Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ