Αίτημα πρόσληψης 206 Ειρηνοδικών απο την Ένωση Δικαστών

0

 Με υπόμνημα – αίτημά της προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων αναφέρει ότι οι κενές οργανικές θέσεις Ειρηνοδικών ανέρχονται, μέχρι και σήμερα στις διακόσιες έξι (206), σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Αναλυτικά το υπόμνημα αναφέρει: ” Όπως είναι γνωστό, με την υπ’ αριθμ. 104572/24-12-2014 απόφαση προκηρύχθηκε διαγωνισμός αρχικά για την κάλυψη 54 κενών οργανικών θέσεων Ειρηνοδικών, ενώ στη συνέχεια με το ν. 4336/2015 αυξήθηκαν οι οργανικές θέσεις των Ειρηνοδικών κατά 140 και συνεπώς οι κενές οργανικές θέσεις ανήλθαν σε 194. Ωστόσο, λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας απεχώρησαν στις 30-6-2015 από την Υπηρεσία τους άλλοι 10 Ειρηνοδίκες, ένας Ειρηνοδίκης παραιτήθηκε και μία Ειρηνοδίκης απεβίωσε”.

Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι “στις 30-6-2016 θα αποχωρήσουν λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας άλλοι 19 Ειρηνοδίκες και ήδη 2 Ειρηνοδίκες παραιτήθηκαν, δίχως όμως να έχουν παρέλθει οι σχετικές προθεσμίες προς οριστικοποίηση των παραιτήσεων αυτών”.

Κατόπιν των ανωτέρω η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων αιτείται την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικών και δη διακοσίων έξι (206) και όχι μόνο των προαναφερόμενων 194, με σύνταξη σχετικού ερωτήματος, από τον καταρτισθέντα πίνακα επιτυχόντων του προσφάτως διενεργηθέντος  διαγωνισμού.

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων ολοκληρώνει την θέση της αιτούμενη την άμεση ικανοποίηση του αιτήματος πρόσληψης δώδεκα (12) επιπλέον Δοκίμων Ειρηνοδικών, καθώς όπως αναφέρει μόνο με την κάλυψη όλων των οργανικών θέσεων θα καταστεί δυνατή τόσο η εφαρμογή των διατάξεων του  Νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας όσο και ο επαναπροσδιορισμός και η συζήτηση εντός 3 ετών του μεγάλου αριθμού των υποθέσεων του Ν. 3869/2010, όπως  απαιτεί το άρθρο 2 παρ. Α4 του Ν. 4336/2015.

Σχόλια