Αίτηση για την αναγνώριση τίτλου διαπίστευσης Διαμεσολαβητή

0

Ο φάκελος της αίτησης θα πρέπει να υποβληθεί με καταληκτική ημερομηνία την 30η Ιουνίου, ενώ η υποβολή αυτή θα γίνεται αυστηρώς αυτοπροσώπως ή συστημένα (ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) με λήψη αριθμού πρωτοκόλλου.

Το έντυπο της αίτησης θα πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένα δικαιολογητικά, όπως επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου πιστοποίησης, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και πιστοποιητικό του φορέα κατάρτισης που απευθύνεται στην Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών. Το ύψος του παραβόλου υπέρ του Δημοσίου δεν έχει καθοριστεί ακόμη, καθώς εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών.

Αίτηση για την αναγνώριση τίτλου διαπίστευσης Διαμεσολαβητή