Ακόμα τρεις αιτιολογημένες γνώμες στην Ελλάδα

0

Η Επιτροπή αποφάσισε να απευθύνει τρεις ακόμα αιτιολογημένες γνώμες στην Ελλάδα, τελευταίο στάδιο πριν από ενδεχόμενη προσφυγή στο Δικαστήριο, επικαλούμενη τα παρακάτω:

1. Καταπάτηση της εξωτερικής αποκλειστικής αρμοδιότητας της Κοινότητας για την εφαρμογή της κοινής πολιτικής μεταφορών. Με το άρθρο ακριβώς 71 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ανατίθεται στην Κοινότητα και η εσωτερική και η εξωτερική αρμοδιότητα απόφασης και εφαρμογής της κοινής πολιτικής μεταφορών. Το άρθρο 10 εξάλλου της συνθήκης επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση συνεργασίας με τα θεσμικά όργανα της Κοινότητας και αποφυγής λήψης τυχόν μέτρων ικανών να θέσουν σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων της συνθήκης. Η Επιτροπή εκτιμά ότι η Ελλάδα παρέλειψε τις υποχρεώσεις της υποβάλλοντας στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) σχέδιο σχετικά με την εφαρμογή δύο διεθνών νομικών μέσων με αντικείμενο τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και στις λιμενικές εγκαταστάσεις, τα οποία έχουν μεταφερθεί στο κοινοτικό δίκαιο.

2. Μη τήρηση των ευρωπαϊκών κανονιστικών ρυθμίσεων για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές (καμποτάζ). Για το ίδιο θέμα, η Επιτροπή αποφάσισε να προσφύγει στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά της Πορτογαλίας.

3. Μη τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βελτίωση της διαθεσιμότητας και της χρήσης λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα και στη Σλοβενία, ενώ αποφάσισε να προσφύγει στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά της Πολωνίας.

Σχόλια