Ακύρωση οικοδομικής άδειας μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος & βοηθητικών χώρων

0

Ο Συνήγορος του Πολίτη κλήθηκε να διαμεσολαβήσει για την περιβαλλοντική υποβάθμιση έκτασης από παράνομη εξορυκτική δραστηριότητα και απόρριψη αποβλήτων εντός λατομικού χώρου στην Αγ. Μαρίνα Χανίων. Ήδη η Αρχή έχει εξετάσει όλες τις πτυχές του θέματος και οι ενέργειες της, καθώς και η ανταπόκριση της διοίκησης βρίσκονται ανηρτημένες στον σύνδεσμο: https://www.synigoros.gr/resources/20180723-synopsi.pdf.

Στο πλαίσιο έρευνας της αναφοράς, η Αρχή ζήτησε από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας Χανίων την εξέταση των αποστάσεων των κτισμάτων της μονάδας παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος από την κοίτη του ρέματος, καθώς και τον έλεγχο νομιμότητας της οικοδομής αδείας κατόπιν σχετικής εκτίμησης της πληρότητας του φακέλου με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία για τα κτίσματα εντός λατομείων. Ειδικότερα, στα προσκομισθέντα τοπογραφικά δεν αποτυπωνόταν το υφιστάμενο ρέμα, ούτε και ο φάκελος της άδειας περιείχε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ο Συνήγορος του Πολίτη υποστήριξε ότι, σύμφωνα με τη θεωρία του Διοικητικού Δικαίου και τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, επιτρέπεται ελεύθερα η ανάκληση των παράνομων ή πλημμελών ατομικών διοικητικών πράξεων, ανεξάρτητα εάν από αυτές έχουν απορρεύσει δικαιώματα, εφόσον η ανάκληση γίνει μέσα σε εύλογο χρόνο. Εξάλλου η ανάκληση επωφελών προς τον διοικούμενο πράξεων πραγματοποιείται και μετά την παρέλευση του ευλόγου χρόνου εάν, μεταξύ άλλων, το διοικητικό όργανο παρασύρθηκε στην έκδοση της πράξης από απατηλή ενέργεια του διοικουμένου που ωφελείται από την πράξη ή υπάρχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος.

Προφανώς, κατά το άρθρ. 24 παρ. 1 του Συντάγματος, το δικαίωμα στο περιβάλλον συνιστά συλλογικό αγαθό και μείζον δημόσιο συμφέρον που αφορά την υγεία και τη ζωή του συνόλου των πολιτών. Σε συμφωνία με τις απόψεις της Αρχής γνωμοδότησε ο νομικός σύμβουλος του
Δήμου Χανίων για την ανάκληση της εν λόγω οικοδομικής άδειας και ακολούθως, με
την υπ’ αριθμ. 3502/2019 απόφαση της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Χανίων αυτή ανακλήθηκε, επειδή η έκδοσή της βασίστηκε σε ψευδή στοιχεία με επιβλαβείς συνέπειες προς το φυσικό περιβάλλον.

Σχόλια