Αλλαγές στη συνταξιοδότηση διαζευγμένων με Εγκύκλιο του Υπ.Εργασίας

0

Οι εν λόγω μεταβολές επήλθαν με το ν.3996/2011, οι οικείες διατάξεις του οποίου περιλήφθηκαν και στο νόμο 4002/2011. Ειδικότερα, για τη χορήγηση σύνταξης σε πρώην σύζυγο απαιτείται πλέον τουλάχιστον δεκαετής έγγαμος βίος και όχι δεκαπενταετής, ενώ χορηγείται σύνταξη από φορείς κύριας, αλλά και επικουρικής ασφάλισης. Το ποσό της χορηγούμενης σύνταξης θανάτου εξαρτάται από τη διάρκεια του έγγαμου βίου, καθώς όσο περισσότερα χρόνια είχε διαρκέσει ο έγγαμος βίος πριν την δικαστική λύση του, τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσό που λαμβάνει ο διαζευγμένος σύζυγος.

Οι παραπάνω μεταβολές στο καθεστώς χορήγησης σύνταξης θανάτου στον πρώην σύζυγο αφορούν μόνο σε περιπτώσεις, όπου ο θάνατος επέρχεται μετά την έναρξη ισχύος του νόμου 3996/2011, δηλαδή μετά την 5η Αυγούστου 2011.

Αλλαγές στη συνταξιοδότηση διαζευγμένων με Εγκύκλιο του Υπ.Εργασίας

Σχόλια