Αλλαγές στην άσκηση φορολογικών και τελωνειακών προσφυγών -ν.4093/2012

0

Σχετικά με την άσκηση προσφυγής επί φορολογικών και τελωνειακών υποθέσεων, στο κείμενο του μεσοπρόθεσμου προγράμματος (N. 4093/2012) όπως αυτό δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 222 Α’, προβλέπονται τα ακόλουθα:

ΙΓ.2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1.α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 66 του Κώδικα  Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97) διαγράφονται οι λέξεις: «και στις φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές εν γένει τριάντα (30) ημερών που αρχίζει όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο».
β. Η περίπτωση β΄ της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Β΄ του άρθρου πέμπτου του ν. 4079/2012 καταργείται.
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
«2.α. Εξαιρετικώς στις φορολογικές και τελωνειακές διαφορές εν γένει η προσφυγή ασκείται εντός τριάντα (30) ημερών και η προθεσμία για την άσκησή της αρχίζει όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.
β. Ειδικώς στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 64 η προθεσμία είναι ενενήντα (90) ημέρες από την έκδοση ή την κατά νόμο δημοσίευση της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης.»
3. Η ρύθμιση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως προστίθεται με την περίπτωση 2 της παρούσας υποπαραγράφου, καταλαμβάνει πράξεις που εκδίδονται ή παραλείψεις που συντελούνται μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Διευκρινίζεται έτσι ότι η προθεσμία για την άσκηση φορολογικών και τελωνειακών προσφυγών διαμορφώνεται πλέον στις 30 ημέρες ενώ σημαντική αλλαγή επέρχεται με την παράγραφο 3, η οποία ορίζει ότι η τροποποίηση καταλαμβάνει πράξεις και παραλείψεις που συντελούνται μετά τη δημοσίευση του νόμου. Καταργείται λοιπόν η διάταξη του ν. 4079/2012 που όριζε την έναρξη ισχύος από 20.9.2012.

Συνεπώς, για το διάστημα από την ημερομηνία αυτή (20.9.2012) μέχρι και την ημερομηνία δημοσίευσης του νέου νόμου στην ΕτΚ (12.11.2012), δεν ισχύει η προθεσμία των 30 ημερών. Αναμένονται λοιπόν διευκρινίσεις από τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Οικονομικών για το τι θα ισχύσει με τις πράξεις και τις παραλείψεις που συντελέσθηκαν κατά το μεσοδιάστημα από 20.9 έως 12.11.

 

Σχόλια