Αλλαγές στο νομοσχέδιο για τα δημόσια έργα

0

Αλλαγές στο νομοσχέδιο που αφορά τις μελέτες των δημοσίων έργων επέφερε ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Γιώργος Σουφλιάς κατά τη συζήτηση των άρθρων του νομοσχεδίου.

Ειδικότερα: Με απόφαση του Υπουργού, μπορεί να καθορίζονται οι προδιαγραφές επάρκειας των τεχνικών υπηρεσιών όλων των αναθετουσών αρχών, για την προετοιμασία, τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης και τη διοίκηση μελέτης ή έργου, ανάλογα με το είδος, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των έργων.

Επίσης, η επιλογή του αναδόχου θα διενεργείται με αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, όταν πρόκειται περί μελετών αξιόλογων τεχνικών έργων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που έχουν ευρύτερη κοινωνική, αρχιτεκτονική, πολεοδομική και περιβαλλοντική σημασία, και η λειτουργία τους, ο όγκος τους, ή άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά έχουν επίδραση στο ευρύτερο δομημένο ή φυσικό περιβάλλον. Στους διαγωνισμούς αυτούς δεν υποβάλλονται οικονομικές προσφορές.

Μειώνεται η οικονομική βαρύτητα μιας προσφοράς στο στάδιο της προκαταρκτικής μελέτης, από το 25% στο 15%, ώστε να προταχθούν οι καλύτερες λύσεις, και τέλος, οι φορείς δεν μπορούν να προχωρούν σε οριστικές μελέτες για έργα που δεν είναι ενταγμένα σε προγραμματικό σχεδιασμό πενταετίας.

Σχόλια