Αλλαγή στις προθεσμίες των φορολογικών και τελωνειακών προσφυγών

0

Σύμφωνα με τον προσφάτως δημοσιευθέντα ν. 4079/2012 (ΦΕΚ Α’ 180/20.9.2012), για πράξεις που εκδίδονται ή παραλείψεις που συντελούνται μετά τη δημοσίευσή του, η προθεσμία άσκησης φορολογικών και τελωνειακών προσφυγών είναι πλέον τριάντα (30) και όχι εξήντα (60) ημέρες.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 5 κεφ. Β’ παρ.2 του νόμου ορίζονται τα ακόλουθα: 2.α. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 66 του ν. 2717/1999 (Α΄ 97) προστίθενται λέξεις ως εξής: «και στις φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές εν γένει τριάντα (30) ημερών που αρχίζει όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.» β. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής καταλαμβάνουν πράξεις που εκδίδονται ή παραλείψεις που συντελούνται μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Σχόλια