Αναδρομική χορήγηση φοροαπαλλαγών αναπηρίας

0

Ο Συνήγορος του Πολίτη, ασκώντας την γενική διαμεσολαβητική του αρμοδιότητα αλλά και την ειδικότερη αρμοδιότητά του ως Πλαισίου που εγγυάται την προώθηση, την προαγωγή και την τήρηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία  χειρίζεται και διερευνά αναφορές που υποβάλλονται ενώπιόν του σε σχέση με την παραβίαση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ.

Άτομο με αναπηρία διαμαρτυρήθηκε ότι δεν έλαβε τις φοροαπαλλαγές αναπηρίας που δικαιούτο επειδή, εκ παραδρομής, δεν δηλώθηκε στην αρχική φορολογική δήλωση ο σωστός κωδικός που παρέπεμπε σε ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω. Μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, όπου το σφάλμα διορθώθηκε, έλαβε την απάντηση από τη (ΟΥ, ότι δεν ήταν δυνατόν να χορηγηθούν οι αναλογούσες φοροαπαλλαγές επειδή η αναπηρία
δηλώθηκε εκπρόθεσμα.

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, η ΔΟΥ προχώρησε σε εφαρμογή των διατάξεων της ΠΟΛ 1212/2015, βάσει των οποίων η αναπηρία μπορεί να ληφθεί υπόψη και απευθείας από τα αρχεία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, και προέβη στην έκδοση νέας πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου με την οποία χορήγησε τις απαλλαγές.

Σχόλια