Αναγνώριση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας σε δημόσια σχολεία κρατών-μελών της Ε.Ε.

0

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του «Συνήγορου του Πολίτη», στο εξής θα αναγνωρίζεται η εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε δημόσια σχολεία κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν την αναγνώριση του σχετικού τίτλου σπουδών ή των επαγγελματικών προσόντων από τις ελληνικές αρχές (ΔΟΑΤΑΠ, ΣΑΕΠ). Συγκεκριμένα, όταν το  Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είχε αποδεχθεί το 2009 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. με την οποία δεν αναγνωριζόταν η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών σε άλλα κράτη της Ε.Ε., πριν την αναγνώριση των τίτλων σπουδών από τις ελληνικές αρχές, ο «Συνήγορος» είχε παρέμβει, γνωστοποιώντας στο Υπουργείο ότι παραβιάζει ευθέως το ενωσιακό δίκαιο περί ελεύθερης μετακίνησης εργαζομένων. Διότι, ουσιαστικά η Ελλάδα δεν δεχόταν ως προϋπηρεσία το χρόνο διδασκαλίας που αποκτήθηκε προηγουμένως σε οποιαδήποτε άλλη χώρα εκτός της Ελλάδος.

Κατόπιν της παρέμβασης του «Συνηγόρου», το Υπουργείο ανακάλεσε την γνωμοδότηση τον Αύγουστο του 2011 και πρόσφατα έκανε δεκτή νεότερη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (360/2011), η οποία εναρμονίζεται με τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς και τις προτάσεις του «Συνηγόρου».

Σχόλια