Αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης σε άνδρα ασφαλισμένο για την ανατροφή του ανήλικου τέκνου του

0

 

Πατέρας ανήλικου τέκνου ζήτησε από τον ασφαλιστικό φορέα ΕΤΑΠ-ΜΜΕ την αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης για την ανατροφή του τέκνου του -μετά την εκχώρηση του δικαιώματος από την ασφαλισμένη μητέρα- με σκοπό τη θεμελίωση δικαιώματος πλήρους σύνταξης γήρατος, με τις προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι την 31/12/2010.

Το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ αρνήθηκε με την αιτιολογία ότι το δικαίωμα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον πατέρα, εάν η μητέρα δεν θεμελιώνει, η ίδια, συνταξιοδοτικό δικαίωμα πλήρους σύνταξης. Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε ότι η ερμηνευτική προσέγγιση του Ταμείου αποδυναμώνει το ρόλο του πατέρα και της πατρότητας στην ανατροφή των παιδιών και δεν συνάδει με το σκοπό του νομοθέτη περί προστασίας της οικογένειας.

Σύνοψη διαµεσολάβησης

Άνδρας ασφαλισµένος, πατέρας ανήλικου τέκνου, ζήτησε από το Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) τηναναγνώριση πλασµατικού χρόνου ασφάλισης για την ανατροφή του τέκνου του. Ο ενδιαφερόµενος, ο οποίος είχε ασφαλιστεί πριν την 01-01-1993 διαδοχικώς επί 35έτη, στους φορείς ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ και ΤΣΠΕΑΘ ζήτησε την αναγνώριση τουπλασµατικού χρόνου για να θεµελιώσει δικαίωµα συνταξιοδότησης µε τιςπροϋποθέσεις που ίσχυαν µέχρι την 31-12-2010, αφού η σύζυγός του, ασφαλισµένηµητέρα του ανήλικου, δεν επρόκειτο να κάνει χρήση του δικαιώµατος και ήτανπρόθυµη να το µεταβιβάσει στον πατέρα, κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου141, του Ν. 3655/2008.

Το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ αρχικώς αρνήθηκε µε την αιτιολογία ότι το δικαίωµα αναγνώρισηςτου πλασµατικού χρόνου µπορεί να ασκηθεί από τον πατέρα, µόνο εφόσονσυντρέχουν στο πρόσωπο της ασφαλισµένης µητέρας οι προϋποθέσεις θεµελίωσηςπλήρους σύνταξης γήρατος. Κατά την άποψη του Ταµείου, εάν η µητέρα δενσυγκεντρώνει προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για να ασκήσει το δικαίωµααναγνώρισης χρόνου, δεν είναι δυνατή η εκχώρηση του δικαιώµατος στονασφαλισµένο πατέρα. Μετά την άρνηση του Ταµείου, ο ασφαλισµένος πατέραςπροσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη.

Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήµανε ότι η αρχή της ισότητας των φύλων επιβάλλειτα κοινωνικά µέτρα ενίσχυσης της οικογένειας να εφαρµόζονται και στους δύο γονείς,κοινό έργο των οποίων είναι, σύµφωνα µε τις σύγχρονες κοινωνικοοικονοµικέςαντιλήψεις, η ανατροφή των τέκνων. Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι ηερµηνεία της επίµαχης διάταξης από την υπηρεσία περιορίζει υπέρµετρα το εύροςτων δικαιούχων και συνιστά στροφή προς µια στενότερη προσέγγιση της ισότηταςτων φύλων, η οποία δεν συνάδει µε το σκοπό του νοµοθέτη περί προστασίας τηςοικογένειας. Κατά τη γραµµατική διατύπωση της διάταξης, το δικαίωµα ασκείται κατάτο χρόνο υποβολής της αίτησης για πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος, αδιακρίτως, απότους δικαιούχους γονείς. Αν δεν ασκηθεί από την ασφαλισµένη µητέρα, µπορεί ναασκηθεί από τον ασφαλισµένο πατέρα. Τα προστατευτικά µέτρα αφορούν και τουςδύο γονείς, αφού και οι δύο σύζυγοι αποτελούν µέλη της συνταγµατικά προστατευµένης οικογένειας. Ο Συνήγορος του Πολίτη τόνισε ότι ενώ ο νοµοθέτηςµε τη συγκεκριµένη διάταξη επιχείρησε να αναδείξει το ρόλο του πατέρα και τηςπατρότητας στην ανατροφή των παιδιών και την ισότιµη συµµετοχή του στιςοικογενειακές υποχρεώσεις, τα ασφαλιστικά όργανα ερµηνεύουν τη διάταξη κατάτρόπο ώστε ο πατέρας να αποθαρρύνεται από την άσκηση του δικαιώµατος και ναενισχύονται τα έµφυλα στερεότυπα σε βάρος των γυναικών.

Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ επανεξέτασετην υπόθεση προς την κατεύθυνση των απόψεων της Ανεξάρτητης Αρχής καιενηµέρωσε το ασφαλισµένο για την ικανοποίηση του αιτήµατός του.

2. Έγγραφο ΣτΠ προς το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ – 85 KB