Ανακαθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις άδειες μεταναστών

0

Εξορθολογίζεται το σύστημα χορήγησης και ανανέωσης των αδειών διαμονής των μεταναστών που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας, σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Θανάσης Νάκος.

Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση ανακαθορίζονται σε ένα ενιαίο κείμενο όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που απαιτούνται για τη χορήγηση και την ανανέωση αδειών διαμονής, με απώτερο σκοπό την απλούστευση και αποσυμφόρηση των διαδικασιών προς όφελος των μεταναστών και των αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, ορίζονται αρχικά τα κοινά δικαιολογητικά για όλους τους τύπους αδειών διαμονής και στη συνέχεια τα επιπλέον δικαιολογητικά ανά ειδικό τύπο και κατηγορία άδειας διαμονής.

Για τη χορήγηση άδειας διαμονής για εργασία και ειδικότερα για εξαρτημένη εργασία με σταθερό εργοδότη (αρχική χορήγηση) προβλέπεται:

– Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία, από την οποία να προκύπτει ότι η αμοιβή του είναι ίση με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ορίζονται με την εκάστοτε εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας, καθώς και το διάστημα απασχόλησής του.

– Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.

Σχόλια