Ανακατανομή θέσεων επιτυχόντων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

0

Με την Υπουργική απόφαση ΥΑ/37663 (ΦΕΚ Β’ 1586/10.5.2012) γίνεται ανακατανομή των θέσεων των επιτυχόντων, της κατεύθυνσης Διοικητικής Δικαιοσύνης κατά τροποποίηση της προηγούμενης απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της 4.1.2012.

Με τη νέα υπουργική απόφαση οι 76 επιτυχόντες στον εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών κατανέμονται στα διοικητικά δικαστήρια ως εξής: ένας δόκιμος εισηγητής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ένας δόκιμος εισηγητής στο Ελεγκτικό Συνέδριο και εβδομήντα τέσσερις (74) σε θέσεις δοκίμων παρέδρων πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.