Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου για το νέο νόμο περί σημάτων

0

Σε Δελτίο τύπου που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου επισημαίνονται οι θετικές αλλαγές που επέφερε ο νόμος 4072/2012 για τα εμπορικά σήματα και καλούνται οι επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν προς όφελός τους τις νέες ρυθμίσεις. Το νέο πλαίσιο κατοχύρωσης και προστασίας εμπορικών σημάτων αποτυπώνεται στα άρθρα 121-183 του ν.4072/2012 ΦΕΚ Α’ 86, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 11-4-2012. Με τις νέες ρυθμίσεις απλοποιείται η διαδικασία απονομής εμπορικού σήματος, ενσωματώνονται ευρωπαϊκές Οδηγίες και επέρχονται αλλαγές σύμφωνες με τις νεότερες τάσεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νομολογίας.

Ειδικότερα, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου επισημαίνει τα εξής θετικά στοιχεία του νόμου:

  1. Επιταχύνεται σημαντικά η διαδικασία καταχώρισης σήματος, διότι αυτή πλέον θα γίνεται από εξεταστή (μονομελές όργανο) για όσα σήματα δεν παρουσιάζουν απαράδεκτο. Επιπλέον εισάγονται προθεσμίες για την έκδοση της απόφασης του εξεταστή.
  2. Αναβαθμίζεται η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων, καθώς πλέον θα έχει τον ρόλο εξέτασης των ενδίκων μέσων που στρέφονται κατά του κατατεθειμένου ή καταχωρισμένου σήματος ή κατά των απορριπτικών αποφάσεων του εξεταστή. Επιπλέον, δεύτερο μέλος της Επιτροπής θα ορίζεται έμπειρος δικηγόρος πλήρους απασχόλησης.
  3. Ενσωματώνονται ρυθμίσεις που αφορούν την διεθνή προστασία των σημάτων.
  4. Εισάγεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης καταχώρισης σήματος.
  5. Προβλέπεται προαιρετικός διορισμός δικηγόρου κατά την κατάθεση δήλωσης σήματος, ενώ αντίθετα ο διορισμός δικηγόρου είναι υποχρεωτικός σε περίπτωση άσκησης ή απόκρουσης ενδίκου μέσου ενώπιον της ΔΕΣ.
  6. Μειώνεται το ύψος των υφιστάμενων τελών που αφορούν στα εμπορικά σήματα.

Για την εφαρμογή του νέου νόμου απαιτείται προηγούμενη έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων, συνεπώς το νέο πλαίσιο περί σημάτων θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 11-10-2012.