Αναμόρφωση του συστήματος πιστοποίησης γνώσης ελληνικής γλώσσας

Κατόπιν παρέμβασης του Συνήγορου του Πολίτη

0

Επιτυχής παρέμβαση Συνηγόρου του Πολίτη για την αναμόρφωση του συστήματος πιστοποίησης γνώσης ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς αιτούντες την απόκτηση άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος και την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

Από τον Φεβρουάριο του 2018 ο Συνήγορος του Πολίτη είχε αναλάβει σειρά παρεμβάσεων, κυρίως προς το Υπουργείο Παιδείας, με σκοπό τη διασφάλιση της επάρκειας των επιπέδων ελληνομάθειας που χορηγούνταν με εξετάσεις που οργάνωνε η Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και σχετίζονται με πρόσβαση σε προνομιακές διαδικασίες απόκτησης άδειας διαμονής και στην Ελληνική Ιθαγένεια.

Η Ανεξάρτητη Αρχή είχε υποδείξει ότι, σύμφωνα με διερεύνησή της, πρόσωπα που έχουν λάβει τον συγκεκριμένο τίτλο κατά τα τελευταία χρόνια πολύ συχνά δεν διέθεταν τις απαιτούμενες ικανότητες χρήσης της ελληνικής γλώσσας που θα διασφάλιζαν την ισότιμη συμμετοχή τους ως πολίτες στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας.

Κατόπιν αλληλογραφίας του Συνηγόρου με εμπλεκόμενους φορείς η ανταπόκριση ήταν θετική και το Υπουργείο Παιδείας τον ενημέρωσε ότι ανέστειλε τη διεξαγωγή των σχετικών
εξετάσεων εν αναμονή νέων διαδικασιών χορήγησης του τίτλου ελληνομάθειας με τη συμμετοχή στελεχών του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και του Υπουργείου Εσωτερικών στις εξεταστικές διαδικασίες.

Πλέον, κατά την τελευταία τροποποίηση του Κώδικα Ιθαγένειας (ν. 4604/2019) εισάγεται από τις 5/6/2019 -με την εφαρμογή της ΚΥΑ 90271/K1- ειδική διαδικασία πιστοποίησης επάρκειας γνώσεων ελληνικής γλώσσας για πολιτογράφηση αλλοδαπών. Συγκεκριμένα, προβλέπεται εξέταση δεξιοτήτων προφορικού και γραπτού λόγου και κατανόησης γραπτού λόγου επιπέδου Β1 (όπως ορίζεται στα πλαίσια της Ε.Ε.) και παραγωγής γραπτού λόγου σε επίπεδο Α1.

Η επιτυχία στις συγκεκριμένες δοκιμασίες οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικού «επάρκειας της ελληνικής γλώσσας για πολιτογράφηση» και απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση αξιολόγησης της γλωσσικής του επάρκειας στα ελληνικά κατά τη διαδικασία της συνέντευξης ενώπιων της Επιτροπής Πολιτογράφησης.

Επιπλέον, ορίζεται ότι στην οργάνωση και παρακολούθηση της υλοποίησης των εξετάσεων μετέχουν και στελέχη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπ. Εσωτερικών καθώς και του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Η εμπλοκή στα όργανα πιστοποίησης των ανωτέρω δύο υπηρεσιών, οι οποίες γίνονται τελικοί αποδέκτες των πιστοποιητικών ελληνομάθειας, και ιδιαίτερα στη λειτουργία των βαθμολογικών κέντρων που θα λειτουργούν πλέον στο ΥΠΠΕΘ και όχι στον εκάστοτε χώρο διεξαγωγής των εξετάσεων, τεκμαίρουμε ότι θα προσφέρει αυξημένη διασφάλιση της διαφάνειας και αξιοπιστίας της διαδικασίας, το οποίο ήταν εξαρχής και το ζητούμενο των παρεμβάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη.

Σχόλια