Αναστολή εργασιών του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Λ.Ριανκούρ 87

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων, που έχουν ληφθεί με την Δ1α/ΓΠοικ. 18176/15.3.2020 ΚΥΑ (Β΄864/15.3.2020) για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωναϊού, επισημαίνονται τα εξής:

Οι εργασίες του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών αναστέλλονται μέχρι 27 Μαρτίου 2020. Μέχρι τότε αναστέλλονται και όλες οι προθεσμίες, νόμιμες και δικαστικές, οι οποίες αφορούν οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη και ενέργεια, καθώς και η προθεσμία παραγραφής των συναφών αξιώσεων. Δηλαδή δεν χάνεται καμία προθεσμία και η Γραμματεία παραμένει ανοικτή με το απολύτως, όμως, αναγκαίο προσωπικό.

Οι δημόσιες συνεδριάσεις του δικαστηρίου αναστέλλονται από 16 έως 27 Μαρτίου 2020. Εξετάζονται, όμως, κανονικά τα αιτήματα εκδόσεως προσωρινής διαταγής και οι επείγουσες αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας.

Η προσέλευση του κοινού στους χώρους του Δικαστηρίου για την εξέταση αιτήσεων, παροχή πληροφοριών κ.λ.π. που δεν εμπίπτουν στα αμέσως προηγούμενα αντικείμενα και μπορούν να αντιμετωπιστούν σε μεταγενέστερους χρόνους, πρέπει να αποφεύγεται. Συνιστάται, όθεν, στους δικηγόρους και στους διαδίκους να μην προσέρχονται στο Δικαστήριο, για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή εργασιών. Υπενθυμίζεται σχετικώς ότι η κατάθεση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά. Εξάλλου, για κάθε υπόθεση υπάρχει αριθμός ηλεκτρονικής παρακολουθήσεως, ο οποίος επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να έχουν πρόσβαση στην πορεία της υποθέσεώς τους.

Ο Πρόεδρος                                                              Τα Μέλη
του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης

Σταύρος Αναστασόπουλος                                    Άννα Ατσαλάκη
Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ                                            Εφέτης Δ.Δ

Αγγελική Παπαπαναγιώτου-Λέζα
Εφέτης Δ.Δ